40 év Somogy megyében

Ünnepi ülés a tagozat megalakulásának 40. évfordulóján

2011. április 8.

 

 

A tagozat működése mintegy fél évtizeddel ezelőtt kétségessé vált. A Somogy Megyei

Tagozat újbóli megalakulását Dr. Vass Vilmos a MPT vezetőségi tagja segítette,

szorgalmazta. A hivatalos alakuló ülésre a Pedagógiai Továbbképző- és Szolgáltató Intézet

szervezésében 2006. június 26-án került sor. Tagozatunk működését a Kaposvári Egyetem

Pedagógiai Kara és a Pedagógus Továbbképző-és Szolgáltató Intézet közösen támogatja.

Kolléganőmmel Ákli Istvánnéval, PTSZI igazgató asszonyával vállaltuk tagozatunk szervező

munkáját. A megalakulás után felhívtuk tagjaink figyelmét a társaság alapszabályára,

a szervezeti felépítésre, a szakosztályok tevékenységére. A társaság két folyóiratát – A

kisgyermek-et és az Új Pedagógiai Szemlé-t – külön is bemutattuk.

“Minden kisgyermeknek lehetőséget kell biztosítani ahhoz, hogy olyan környezetben

nevelődjön, amely elősegíti önmagához képest legoptimálisabb fejlődését. Ehhez kíván

hozzájárulni A kisgyermek c. szakmai folyóirat aktuális információktól kezdve a tudományos

kutatások bemutatásán át a szakmai gyakorlat megvalósítását segítő javaslatokkal, ötletekkel,

jó gyakorlatok megvalósítását megjelenítő írásokkal, angol nyelvű irodalom, valamint

tapasztalatok közzétételével.”

2008 januárjától megújult az Új Pedagógiai Szemle. Arculatában jelentős változások

voltak, tartalmában pedig az eddigi hagyományoknak megfelelően minden olyan kérdést igye-

keznek érinteni és bemutatni, amely az oktatás világában történik, s amelynek ismerete

segítheti a pedagógusok mindennapi munkáját.

2007 februárjában az éves munkaterv véleményezése mellett tagjaink számára

bemutattuk a Kaposvári Egyetem új Campusát és tevékenységét. Fontosnak tartottuk, hogy

tagjaink találkozzanak a Magyar Pedagógiai Társaság vezetőivel, így vendégünk volt

Professzor Ádám György akadémikus a MPT elnöke – Fiziológiai folyamatok a tudat-

tudattalan határán c. előadásával – , és Trencsényi László, a MPT ügyvezető elnöke.

A programjaink mellett honlapot működtetünk a Pedagógiai Kar honlapján, ezen

keresztül is igyekszünk minden információt minél előbb eljuttatni tagjainkhoz. A társaság

központi programjairól a következő tagozati ülésen mindig tájékoztatást nyújtunk tagjaink

számára. A központi programok mellett az oktatásügy egy-egy területére külön is felhívjuk

tagjaink figyelmét, előre kiadott vitaindító anyagokkal segítjük a gondolatok cseréjét, a

problémák megoldási lehetőségeit. Ezek a dokumentumok később is elérhetők, letölthetők

honlapunkról.

A pedagógiai tevékenység „hatásossága”, szereplői volt egyik alkalommal kerekasztal

beszélgetésünk témája. A témával kapcsolatban összeállítottunk egy kis könyvajánlót,

mely a legfrissebb pedagógiai gondolatokat, megfogalmazásokat tartalmazta. A következő

gondolatokat külön is kiemeltük:

– európai oktatáspolitika;

– a közoktatás problémalistája;

– tanulási hatékonyság mutatói.

Egy következő alkalommal a kerekasztal beszélgetés az integrált oktatás-nevelés, és a

szöveges értékelés nehézségei témakörre fókuszált. Összességében egy jó hangulatú

megbeszélés volt, ahol a jelenlevő pedagógusok „kibeszélhették” problémáikat a szöveges

értékelés és az integrált oktatás-nevelés kapcsán.

A 2008-as évben tagozatunk működését is alapvetően meghatározta a VII.

Nevelésügyi Kongresszus, amelynek jelmondata, „Az oktatás közügy!” volt. A

 

kezdeményezők többek között felhívták az érintett országos civil szervezeteket, hogy

csatlakozzanak a felhíváshoz, vegyenek részt a kongresszus előkészítésében és

lebonyolításában, támogassák e történelmi jelentőségű rendezvény megvalósítását! Így

tagozatunk is a csatlakozott szervezetek sorát gyarapította. Tanulmányoztuk az előre kiadott

háttéranyagokat, felhívtuk tagjaink figyelmét a programra, és többen személyesen is jelen

voltak azon. A programot követően megosztottuk tapasztalatainkat a tagozat tagjaival. A mi

beszámolóink mellett vendégünk volt ezen a rendezvényünkön Dr. Kelemen Elemér a

történelemtudomány kandidátusa, ny. főiskolai tanár,

a VII. Nevelésügyi Kongresszust előkészítő Tudományos Bizottság tagja, aki a

kongresszusok történetét mutatta be a hallgatóságnak. Katóné Antal Yvett, Kis Jenőné dr.

Kenesei Éva, Odor Zsuzsanna, Dr. Sótonyi Sándor „Az óvodától a pedagógusképzésig,

a pedagógus-továbbképzésig” sorakoztatta fel a kongresszus témáit. Továbbá részletesen

bemutatásra kerültek a kongresszus ajánlásai, melyekkel a résztvevő közoktatási

pedagógusok, felsőoktatási oktatók teljes mértékben egyet értettek.

2009-ben, az elmúlt évekhez hasonlóan a tavaszi és az őszi félévben két-két programot

tervezett tagozatunk. Az év első rendezvénye különösen közel állt hozzám, hiszen több mint

három évtizede foglalkozom az ifjúság zenei nevelésével. Az Új Pedagógiai Szemle „ÚPSZ-

kávéház” című februári rendezvényének a Kaposvári Egyetem adott otthont. A beszélgetést

Mayer József, az ÚPSZ főszerkesztője vezette, a beszélgetés résztvevői a tagozat tagjai

mellett, a város, a megye énektanárai, a Pedagógiai Kar Ének-zene Nevelési Tanszékének

oktatói és hallgatói voltak.

A beszélgetés előkészítéseként több szakmai anyag részletét tettük fel a tagozat

honlapjára. Így szerepeltettük Laczó Zoltán: Zenei nevelés a közoktatásban című

tanulmányának egy részletét, további két kiemelést idéztük a Mi áll a világ legismertebb

iskolai rendszerei teljesítményének hátterében? című McKinsey& Company jelentés vezetői

összefoglalójából, illetve a Magyarország Holnap Oktatás és Gyermekesély Kerekasztal által

készített Zöld könyv a magyar közoktatás megújításáért című kö
tet rövid összefoglalójából.

A rendezvény keretében a hallgatók kis hangversenyt adtak, a helyi médiumok is

tudósítottak a programról. Ezeket – helyi TV műsorát, sajtó cikkét – a saját honlapunkon

elhelyeztük, amely a Magyar Pedagógiai Társaság honlapjáról is elérhető. A beszélgetés

szerkesztett változata az Új Pedagógiai Szemle 2009. 7. számában (94–102. p.) „A

művészetoktatás arra való, hogy érzelmeket, élményeket közvetítsen” címmel olvasható, amely

szám kiemelten foglalkozik a zenei nevelés kérdéseivel.

Ebben az évben ünnepeltük a felsőfokú tanítóképzés ötvenedik évfordulóját is. Ebből

az alkalomból csatlakozott a tagozat, a Pedagógiai Kar szervezésében 2009. május 15-én

sorra kerülő rendezvényhez. A plenáris előadások mellett az érdeklődők a különböző

szekciókban találhatták meg az őket leginkább érdeklő programokat. A programra elkészült

egy ünnepi kötet „Tanulmányok a somogyi tanítóképzés történetéből 1869–1959–2009”

címmel, a konferencián elhangzott előadásokat pedig egy kiadványban jelentette meg az

egyetem.

Az őszi első programunkat a Magyar Tudomány Napján tartottuk. 1825. november 3-

án, a pozsonyi országgyűlésen Széchenyi István felajánlotta birtokainak egyévi jövedelmét a

Magyar Tudós Társaság alapításának céljára. Ennek emlékére 1997-től a Magyar Tudomány

Napjaként, majd 2003-tól a Magyar Tudomány Ünnepeként tartjuk számon e napot. Az ünnep

elsődleges célja, hogy a tudományt „emberközelbe” hozza, bemutatva a legújabb

eredményeket a közönségnek.

Ennek szellemében került sor Dr. Loránd Ferenc a neveléstudományok kandidátusa,

az Országos Köznevelési Tanács elnöke „A pedagóguspálya kihívásai ma” című előadására.

A tagozat honlapján elhelyeztük előadónk rövid bemutatkozó életútját, cikkeiből egy kis

válogatást, és felhívtuk a figyelmet az „Értékek és generációk” című könyvre is, amely

 

Loránd Ferenc 70. születésnapjára készült. Rendezvényünkön a Pedagógiai Kar oktatói,

tanító, óvodapedagógus, gyógypedagógia, andragógia és tanárképző szakos hallgatói is

képviseltették magukat, így a 250 fős előadó termünk „zsúfolásig megtelt” érdeklődőkkel.

Az előadás központi témája tehát a pedagógus volt, a november 25-i következő

eseményünk pedig a szülő szerepére irányította a figyelmet. A „Szülők Akadémiája – Együtt”

programsorozat somogyi helyszíne a Kaposvári Egyetem Gyakorló Általános Iskolája és

Gimnáziuma volt. Az ismeretterjesztő rendezvény keretében a Magyar Pedagógiai Társaság

vezetőségének tagjai tartottak bevezető előadást, majd kötetlen beszélgetésre került sor. A

pedagógusok és a szülők csak közösen tehetnek a gyermek fejlesztése érdekében, a

progresszív iskolakép kialakításában. Villányi Györgyné, Simon Mária és Lendvay Lászlóné

gondolatai további inspirációt jelenthetnek az iskolák életében, az „Együttműködő iskola –

együttműködő társadalom”, és a „7 lépés – tegyük meg együtt” projektek gyakorlati

megvalósulásában.

Az év záróeseménye ismételten egy jubileumi rendezvényhez kapcsolódott, 40 éves a

megyei pedagógusok továbbképzését segítő, támogató, szervező Pedagógus-továbbképző és

Szolgáltató Intézet. 2009. december 4-én a történeti átalakulások, változások bemutatása

mellett a változó világban betöltött szerepéről egyaránt hallhattak a megye pedagógusai.

A 2010-es évben folytattuk a kerekasztal-beszélgetések témáit. Kompetencia

pályázatok tapasztalatai-val és a „Szárny és teher” konferencia témáival foglalkoztunk. A

tagozat részletesen tanulmányozta a minisztérium által kiküldött oktatási törvénytervezeteket,

melyeket véleményezett is. A szakmai kollégium témáinak az ismertetésére is sor került.

Uniós hatások a magyar közoktatásban 2002 és 2006 között, illetve Az oktatás fejlődése

és uniós tagságunk: 2006-2010 között. A MPT októberi rendezvényeiről részletesen

beszámoltunk, Kis Jenőné a felnőttképzési road show –ról tartott összefoglalót, Nagyné

Árgány Brigitta a Furmann Imre emlékülésről, a magyarországi kisebbségek sorskérdéseiről,

iskolázásának kihívásairól tájékoztatott bennünket.

Az elkövetkező időszakban a programok mellett a megyei tagozat tagságát kívánjuk

bővíteni, valamint a szakosztályok munkájába szeretnénk aktívabban bekapcsolódni a delegált

tagok által. Ennek érdekében a jelentkezési adatlapot saját honlapunkon is elhelyeztük. Az

elmúlt évek programjai is mutatják a tagozat aktív, sikeres tevékenységét. Szeretnénk, ha

minél többen profitálnának az elhangzott témákból, előadásokból és az „Új Tudás Műveltség

Mindenkinek” nem egyszerűen egy újabb jelszó, hanem a gyakorlatban megvalósuló program

lenne.

S a jubileumi konferncia? A MPT SMT-nak elnökekénk sok szeretettel köszöntöm kedves vendégeinket, előadóinkat, a tagozatunk tagjait, a Kaposvári Egyetem oktatóit, a megye pedagógusait, hallgatóinkat a Somogy megyei tagozat megalakulásának 40. évfordulójára rendezett ünnepi ülésen. A Somogy Megyei Tagozat 1970. december 19-én alakult meg. Engedjék meg, hogy felsoroljam azoknak az elnökök a nevét, akik 1970 és 2002 között betöltötték ezt a funkciót: Ázsóth Gyula (+), Dr. Kelemen Elemér, Dr. Sótonyi Sándor, Dr. Paizs Imre, Fekete József, Dr. Walter Károly.

Mai ünnepi ülésünk előadóit külön is bemutattam:

A MPT vezetőségének képviselője

Dr. Trencsényi László ügyvezető elnök, egyetemi docens.

A NEFMI képviselője

Dr. Rádli Katalin főosztályvezető-helyettes Felsőoktatási Főosztály részéről

A tagozat volt és jelenlegi elnökei, vezetői közül:

Dr. Kelemen Elemér CSc professor emeritus

Dr. Szeléndi Gábor ny. főiskolai tanár

Kis Jenőné dr. Kenesei Éva PhD főiskolai docens

 

A Kaposvári Egyetem részéről felkérem Dr. Kovács Zoltán rektorhelyettes, a Pedagógiai Kar dékánja köszöntötte az ünnepi ülés résztvevőit.

Majd Trencsényi László osztotta meg velünk gondolatait arról , hogy mit jelent egy-egy megyei tagozat működése a MPT történetében, jelenében, és milyen feladatok várhatók a jövőben.

            A NEFMI képviseletében szerettem volna, ha a közoktatási és felsőoktatási főosztály egyaránt képviselteti magát rendezvényünkön. Ezúton is szeretném megköszönni Rádli Katalinnak, hogy az első felkérő szóra azonnal igent mondott, és elfogadta meghívásunkat. Ünnepi ülésünkön a minisztérium, a pedagógusképzés szakterületi képviselőjeként vázolta fel számunkra azokat az oktatáspolitikai kihívásokat, amelyekkel pedagógusképző helyként, végzett pedagógusként, egy hazai civil szervezet tagjaként szembesülhetünk.

                A Somogy Megyei Tagozat működésének életéből hallgattunk meg három beszámolót. Sajnos többen nem tudtak eleget tenni felkérésemnek, betegség és egyéb elfoglaltság miatt. Elsőként Kelemen Elemér beszámolóját hallgattuk meg, aki 1972-től több mint tíz évig a megyei tagozat titkára, ill. elnöke volt. A neveléstörténész nagy tisztelettel emlékezett az elődökre, méltatta a megalakulás történelmi-társadalmi-szakmai jelentőségét, bemutatta környezetét.

Majd Szeléndi Gábor beszámolóját hallgattuk meg, aki a tagozat titkáraként dolgozott, és a MPT Országos Válaszmányi tagja volt 1993-2002. között.  Gábor nagyon sokat segített nekem az ünnepség előkészítésében is, amit ezúton is szeretnék megköszönni.

A közelmúlt eseményeiről  én számoltam be.

Végezetül néhány perc erejéig néztünk bele egyik programunk TV-felvételébe.

Rendezvényünk végéhez érvén ügyvezető elnökünk, Ákli Istvánné összefoglalta programunk gondolatait.(Szót kért Kelemen Elemérné is, a megyében évtizedeken át dolgozó pedagógus, s méltatta a civil közösség fontosságát.)

 

 

Kaposvár, 2011. április 8.

 

Kis Jenőné dr. Kenesei Éva PhD

főiskolai docens, a megyei tagozat elnöke

Kategória: Somogy Megyei Tagozat | A közvetlen link.

Vélemény, hozzászólás?