A Vezetői Kollégium – Szakmai Kollégium együttes ülése a Zöld Kakasban

  Emlékeztető

a Magyar Pedagógiai Társaság Vezetői Kollégiumának évindító üléséről –
Budapest, Zöld Kakas Liceum, 2017. február 17.

Képviseltette magát a Fővárosi, Heves, Nógrád, Nyugat-dunántúli Tagozat (a működő tagozatok harmada), a Tanulókör, a Diszlexiás Gyerekek Fejlesztéséért Szakosztály, a Kőbányai Szenior Mentor Szakosztály, a Didaktika Szakosztály, a Neveléstörténeti Szakosztály, a Neveléselméleti Szakosztály, a Neveléslélektani Szakosztály, a Felsőoktatási Szakosztály, a Felnőttképzési Szakosztály, a Mozgalompedagógiai Szakosztály, a Szabadidőpedagógia Szakosztály, a Szakképzési Kollégium, a Szakmaipedagógus-képzési szakosztály, az Ifjúsági Kör, a Kisgyermeknevelési Szakosztály, a Családpedagógiai Szakosztály,  a Szókincsháló Szakosztály, a Prevenciós Szakosztály, az Összehasonlító Pedagógiai Szakosztály (a működő szakosztályok 2/3-a), a Kollégium tagjainak több mint fele, továbbá az elnökség nevében Benedek András, Kraiciné Szokoly Mária, Fábry Béla, Karlovitz János Tibor,  Villányi Jutka, Csillag Ferenc, Szenes György, ill. Trencsényi László, a Felügyelő Bizottság elnöke, Novák István.

(A VK tagjai korábban írásos dokumentumokat kaptak kézhez:

–        a 125 éves jubileum összegzését
–        a Staféta-tábor felhívását
–        „címét vesztett” tagtársaink névsorát
–        a 2017. év programjának vázlatát, ill.
–        a tavaszi Eseménynaptárt. /e dokumentumok a nyilvános emlékeztető részei, a weboldalon megtekinthetők/

A helyszínen vehették át a szeptemberi Játéknap felhívását, illetve saját szervezeti egységük frissített, a tagdíjbefizetéseket is jelző névsorát)

Benedek András elnök köszöntötte a megjelenteket, méltatta a hely, a Zöld Kakas Liceum – alternatív iskola – vendégszeretetét, kiemelve, hogy a helyszín különösen a követő Szakmai Kollégium tartalma miatt fontos.  Jelképesen jelezte a „borús idő” ellenére derülátó. Külön köszöntötte a Neveléslélektani Szakosztály elnökét, Demeter Katalint, aki éppen e napon ünnepli kerek születési évfordulóját. Méltatta a jubileumi év eredményeit, a rendezvények, s a rendezvénylátogatók és magas szintű támogatók elismerésre méltó számát, minőségét, jelezte, hogy mintegy félszáz új taggal gyarapodott a társaság. Felhívta a figyelmet a jubileumi év  folytatni érdemes tartalmi-szervezeti innovációira,  így pl. a Játék-napra, a Pedagógus-gálára, ill. a hagyományos programokra, a jubilánsok köszöntésére, a Tani-tani konferenciára, a Staféta-táborra stb.  Felsorolta a jubileumi évben megjelent fontos kiadványokat. A társaság társadalmi pozícióit  megnyugtatónak látta.

Kraiciné Szokoly Mária alelnök, az Emlékbizottság nevében méltatta az elmúlt esztendő jelentőségét, megköszönte a közreműködők aktivitását, fiatalodást és aktivizálódást, nemkülönben hálózatosodást, a szervezeti egységek  fokozódó együttműködésének eredményeit érzékeli a társasági tevékenységben – mindebben látja a 2017. év sikerének zálogát is. Fábry Béla alelnök is kiegészítette a megküldött beszámolóját. A Didaktika szakosztály stabil újjászületését tekintette a szervezeti élet fontos eredményének, méltatta a Prevenciós Szakosztály és a Kiss Árpád Műhely kiadványozási tevékenységét, kiemelte a Gyermekérdekek Szakosztálya – Korczak Munkabizottság aktivitását a Civil Gyermekjogi  Koalicióban, méltatta a tagozatok világában születő megyeközi integrációkat, kiemelte a Mozgalompedagógiai Szakosztály kezdeményezését a gyerekek civil segítőit elismerő „Bors néni Emléklap” alapításáról. Az árnyékos oldalon említette a kritikus helyzetbe került Általános Iskolai és Gimnáziumi Szakosztályt, a Békésiek s a Somogyiak „csöndjét”, a Veszprém megyei vezetési válságot, illetve a Szakképzési Kollégium és ennek szakosztályai passzivitását. E helyzetek az elnökség intervencióit igénylik még a küldöttgyűlés előtt. Trencsényi László a Makarenko Munkabizottság elnökének, Tölgyesi Józsefnek üzenetét közvetítette: a szakosztály alapította, a közösségi nevelésben jelentőset alkotó pedagógusokat elismerő  Petrikás Oklevél  2017. évi díjazottjai Romhányi Flóriánné óvodapedagógus, Nógrád megye, Agárdiné Burger Angéla intézményvezető, 4H Klub-alapító, Debrecen.

A rövid vitában Villányi Jutka a Nemzetiségi Szakosztály vitalizálására tett erőfeszítésekről adott számot,  bejelentette az április 7-iki Beloianniszban rendezendő szakmai találkozót, melynek tárgya a nemzetiségi önkormányzatok vállalta intézményfenntartási feladatok helyzete, perspektívája. Szabó Istvánné (Nógrád megye) a Tagozat működését biztosító helyi kapcsolatokról szólt elismeréssel, a Staféta-tábor összekovácsoló hatásáról szólt. Jelezte: a középiskolások iskolai közösségi szolgálatának segítésével eljutnak az általában elzárkózó köznevelési intézmények pedagógusaihoz is.

A Vezetői Kollégium tapasztalatainak elnöki összefoglalására az ülést közvetlenül követő  Szakmai Kollégiumi ülés után került sor.

Kmf.

Trencsényi László

Emlékeztető
a Magyar Pedagógiai Társaság Szakmai Kollégiumának
2017. február 17-iki üléséről,
Zöld Kakas Liceum, Budapest

Jelen voltak:  Bánhidyné Szlovák Éva, Benedek András, Czakó Kálmán, Csillag Ferenc, Demeter Katalin, Fábry Béla, Heltmanné Mudri Zsuzsa, Hunyady Györgyné, Huszárné Kraft Valéria, Karlovitz János Tibor, Kelemen Elemér, Kolosai Nedda, Lampert Bálint, Kraiciné Szokoly Mária, Kányai Napsugár, Mikonya György, Németh József, Nagy Ádám, Nahalka István, Nyitrai Ágnes, Pázsikné Szilágyi Gabriella, Podráczky Judit, Szabó Istvánné, Szenes György, Torgyik Judit, Demeter Éva, V. Fónagy Erzsébet, Trencsényi László, Varga Lajos, Villányi Györgyné, Szabó Imre, Novák István,  Szabó Péter (30 tag, ill. helyettese),  Papp Dalma, a Vezetői Kollégium további  tagjai, a házigazda Zöld Kakas Liceum vezetői, Kerényi Mari és Braun József, az azonos időpontban ülésező Alapítványi és Magániskolák Egyesületének több vezető aktivistája, Horn György, Heindl Péter, Csetneki József, Csetneki Zsuzsa, Bak Zsófi.

Benedek András köszöntőjében  a társaság azon hagyományaira utalt, mely szerint  fontosabb oktatáspolitikai dokumentumok társadalmi-szakmai vitája előtt mindig nyitott a szervezet. Ezért hívtuk meg a Civil Közoktatási Platform képviseletében Nahalka Istvánt, mutassa be a CKP oktatáspolitikai koncepcióját, a Kockás Könyvet. (Az előadó prezentációja innen is letölthető).

A vitában Mátrai Zsuzsa kért szót. Figyelmeztetett, hogy az oktatáspolitikán túlnyúló társadalompolitikai kérdésről van szó. Ha a politika és a gazdaság nem a társadalmi mobilitást segíti – márpedig nem segíti, mert az elit félti érdekeit -, akkor veszélyezteti a társadalom integráltságát, köztudott, hogy e mobilitásnak jóformán egyetlen mozgatója az „elnyújtott oktatás” (az előadónak a korai iskolaelhagyás katasztrófával fenyegető adataira utalt). A heterogén és homogén tanulócsoportok szervezéséből adódód eredményességi kutatási paradigmák különbözőségeit próbálta értelmezni, kiállt a „szociokulturális heterogenitás” igenlése mellett.

Heindl Péter tapasztalatok alapján (Gandhi Gimnázium, Csenyéte) arra figyelmeztetett, hogy a homogén csoportok, iskolák rövidtávú sikereit kemény  automatizmusok erodálják, az együttnevelés társadalmi sikereként méltatta a KIP-programot.

Szenes György a problémákat élesebben látja, mint az előadó. Promt beavatkozásokat sürgetett. Az autonómiák befagyasztása a kollektív felelőtlenséget erősítette fel,  a pedagógus- és intézményértékelés jelenlegi rendszerét csődhelyzetben lévőnek tartja. Különösen aggasztónak látja a felzaklatott és csődbe irányított szakképzési rendszert. Emlékeztetett korábbi modellekre fordított források eredmények elherdálására. Új törvényt igenelt!

Demeter Katalin azt a kérdést feszegette, hogy vajon a tanulási eredményesség mégiscsak nem indokolna-e bizonyos nívócsoportos tanulásszervezést, s az extracurriculumokra bízni a szocializációs deficitek rendezését.

Benedek András úgy vélte, hogy a kommunikáció kezdetéről van szó, felhívta a szakosztályok, tagozatok figyelmét arra: kezdeményezzenek saját köreikben nyílt vitákat a Kockás Könyvről, a május 19-re összehívott küldöttgyűlésen születne  társasági állásfoglalás. Az OKNT üléséről referált, az oktatáspolitika szándékai a korai iskolaelhagyás elleni fellépésről látszanak tanúskodni.

Nahalka István válaszában a stratégia vagy azonnali intézkedések dilemmájáról szólt. A kodifikációt mindig meg lehet kerülni. Nincs más út, mint párbeszédet kezdeményezni a társadalommal. Úgy vélte a változtatások még a hatalmát őrző elitnek is érdeke. Beszélt a disszeminációs tervről, melynek egyike a mai ülés is.

Benedek András zárszavában visszatért a társaság 2017. évi feladataira. Kérte a jelenlévőket, az év tervezése során keressék a helyét a társaság 1967. évi újjáalakulásáról való megemlékezésnek is. Kegyelettel emlékezett a  napokban  87 évesen elhunyt Horváth Márton neveléstörténész professzorról, aki a rendszerváltást megelőzően, majd rövid ideig azt követően állt helyt tisztességgel a társaság élén.

 Kmf.

Nahalka István Politikai megfontolások vagy megfontolt politizálás? című, élénk reakciókat kiváltó előadásának prezentációja itt tekinthető meg.

Képek a rendezvényről:

Kategória: Szakmai Kollégium, Vezetői Kollégium | A közvetlen link.

Vélemény, hozzászólás?