Ádám György Emlékérem alapításáról szóló elnökségi határozat

1/2019. sz. elnökségi határozat

„A Magyar Pedagógiai Társaság Ádám György Emlékérme” alapításáról és az Emlékérem adományozásának eljárásrendjéről

A Magyar Pedagógiai Társaság Elnöksége – a 2018. évi Küldöttgyűlésen elfogadott határozatok alapján – Emlékérem alapításáról döntött.

 1. Az emlékérem elnevezése, mely az emlékérmen szerepel

A Magyar Pedagógiai Társaság ÁDÁM GYÖRGY Emlékérme

 1. Az Emlékérem adományozásával egyidejűleg díszoklevél kiadására is sor kerül, mely a kitüntetés tényén túl tartalmazza a kitüntetett nevét.

A díszoklevelet a Társaság elnöke írja alá.

 1. Az Emlékéremmel az MPT azon személyek munkásságát kívánja elismerni, akik

a Társaság Alapszabályában megfogalmazott küldetésével összhangban folytattak hosszú időn keresztül kiemelkedő szakmai tevékenységet, munkájukban, szakmai-közéleti gyakorlatukban különösen az Ádám György által képviselt tudós-pedagógus ethoszt jelenítették meg, ezzel példát mutattak a széles értelemben vett nevelésügy hivatásos és nem hivatásos tagjainak.

 1. Az Emlékérem adományozásáról az alábbi összetételű Emlékérem Kuratórium (a továbbiakban Kuratórium) dönt:
 2. a Kuratórium elnöke a Társaság mindenkori elnöke,
 3. tagjai: az Elnökség 1 fő alelnöke,

     az Elnökség 1 fő nem tisztségviselő tagja,

     a Vezetői Kollégium által választott 2 fő.

 1. A Kuratórium a javaslatokról titkos szavazással dönt. Az Emlékérmet az a javasolt személy kaphatja meg, aki a kuratóriumi szavazás alkalmával 4/5-ös támogatottságot kap.
 2. Egy évben a Társaság 2 – kettő -, különlegesen indokolt esetben 3 – három – Emlékérmet adományozhat.
 3. Az Emlékérmek átadására a Társaság küldöttgyűlésén kerül sor. Az Emlékérmeket a kitüntetetteknek a Társaság elnöke adja át. Ettől eltérni különleges esetben, a Kuratórium javaslata, az Elnökség döntése alapján lehet.
 4. A Kuratórium elnökségi tagjairól az Elnökség minden év szeptember 30-ig dönt.
 5. A Kuratórium vezetői kollégiumi tagjairól minden évben az őszi Vezetői Kollégium a jelen lévők egyszerű többségének szavazatával dönt.
 6. A Kuratórium titkári feladatait a Társaság ügyvezető elnöke látja el.
 7. Az Emlékérem adományozására a Társaság tagjai, szervezeti egységeinek vezetőségei, az Elnökség, a Felügyelő Bizottság tehet javaslatot.
 8. Az Emlékérem adományozására vonatkozó javaslatokat a szervezeti egységek vezetőségei minden évben a szervezeti egységek éves munkájáról szóló beszámolójuk leadásával egyidejűleg tehetik meg.

A Társaság tagjai javaslatukat az un. év végi tagsági levélben meghatározott határidőig tehetik meg.

Az Elnökség javaslatait a naptári év utolsó elnökségi üléséig fogalmazhatja meg.

A javaslattevőknek javaslatukat indokolni kell. A Kuratórium csak azt a javaslatot fogadhatja el, amelyik részletes indoklást is tartalmaz.

 1. A Kuratórium a döntési eljárását – kivéve e szabályzat 5. pontjában megfogalmazottakat – saját hatáskörben állapítja meg.
 2. A Kuratórium az Emlékéremmel kapcsolatos döntési szempontjait megvitatja, és javaslatát legkésőbb az adományozó küldöttgyűlés éve előtt november 30-ig jóváhagyásra az Elnökség elé terjeszti.
 3. A Kuratórium a javaslatok alapján az Emlékérem adományozásáról az adományozó küldöttgyűlés évében március 31-ig dönt.
 4. Az emlékérmek elkészíttetése a Bizottság titkárának felelőssége.
 5. Átmeneti rendelkezések
  • E szabályzatot az Elnökség határozatban fogadja el.
  • A határozatot illetve az Emlékérem adományozására vonatkozó eljárásrendet a honlapon közzé kell tenni, a facebook oldalon tájékoztatást adni róla.
  • A 2019. évi elismerésekről e szabályzatban meghatározott eljárástól eltérően az Elnökség 2019. március 31-ig dönt.

Az Elnökség a 2019. évi Kuratórium személyi összetételéről a februári elnökségi ülésen dönt.

Az Emlékérem adományozásáról történő döntés előkészítésébe az Elnökség a Vezetői Kollégium három tagját kéri fel, melyről az Elnökség szintén a februári elnökségi ülésen dönt.

A 2019. évi elismerésekről a 9+3 fős testület titkos szavazás keretében 4/5-ös támogatottsággal dönt.

Záradék

Jelen Határozatot az MPT elnöksége 2019, február 11-én egyhangú szavazással – tartózkodás és ellenszavazat nélkül – fogadta el.

Kategória: MPT Elnökség | A közvetlen link.

Vélemény, hozzászólás?