Beszámoló 2018

Magyar Pedagógiai Társaság konduktív pedagógiai szakosztályának 2018-as beszámolója

A konduktív pedagógiai szakosztály vezetősége és aktivistái a Semmelweis Egyetem Pető András Karán a magyar és a nemzetközi hálózatban dolgozó konduktorok összefogását tűzte ki célul.

Rendezvényeinket a Nemzetközi Pető Társasággal, a Magyar Konduktorok Egyesületével, a kar köznevelési intézményeiben alkalmazott konduktorokkal közösen egyeztetve szerveztük.

Célunk: a Magyarországon és a nemzetközi színtereken dolgozó konduktorok szakmai és tudományos tevékenységének összefogása, támogatása. Célunk, hogy a világban történő konduktív eseményekről a nálunk végzett konduktorok értesüljenek, hogy a konduktív nevelés forrásképző intézménye, a Semmelweis Egyetem Pető András Karának stratégiai céljait a konduktív nevelés elterjesztését és a konduktív nevelés minőségfejlesztését támogassuk.

Legfontosabb eseményeink:

2018. február: Tudományos ülés

A tavaszi szemeszterben első alkalommal rendezték meg a kar gondozásában a kutató- és tehetséggondozó műhelyt a Pető András Karon (PAK) a Családok éve programsorozat részeként.

Feketéné dr. Szabó Éva általános dékánhelyettes megnyitójában hangsúlyozta a családsegítés, az együtt gondolkodás fontos szerepét és hagyományait a konduktív nevelésben, és kitért arra, miért fontos, hogy a családok nehézségeit megértve, a konduktív pedagógia módszertanát segítségül hívva megoldások szülessenek.

Sipeki Irén, a kar pszichológus oktatója előadásában a családsegítés pszichológiai szempontból alkalmazható kompetenciát mutatta be; olyan tipikus eseteket, segítő lehetőséget vázolt fel, melyek a krízishelyzetben lévő családoknak támogatást jelenthetnek.

Bányainé Bejczi Erika oktató a konduktív pedagógia oldaláról mutatta be, hogy mikor és milyen intervenciós pontok léteznek a mozgáskorlátozott vagy fogyatékos gyermeket nevelő családok krízisének sikeres feldolgozásához, valamint kiemelte a sorstárs-segítés fontosságát is.

Szabó Katalin, iskoláskorú központi idegrendszeri sérüléssel élő gyermek édesanyjaként saját példáján keresztül mutatta be azokat a nehézségeket, amelyekkel minden, sérült gyermeket nevelő család szembesül, és lehetőséget adott arra, hogy a megjelent hallgatók megismerhessék a szülői nézőpontot is a családsegítés fontosságának témakörében.

 2018. május 9 – Dr. Benyovszky Andrea konduktor bemutatja PhD dolgozatát.

Témakör: Konduktív nevelés bevezetése Michiganben

Benyovszky Andrea konduktor részletesen mutatta be a két évtizede indult és azóta is folyamatosan működő Grand Rapids-i konduktív nevelés történetét, múltját és jelenét. Nagyon fontos számunkra annak igazolása és bemutatása, hogy a konduktív nevelés egy nagyon eltérő szocio-kulturális környezetben is hatékonyan, színvonalasan működtethető.

Benyovszky Andrea beszámolt arról, hogy a két évtized alatt a képzési együttműködés keretében sok-sok konduktor és oktató vett részt a konduktív nevelés amerikai létrehozásában és működtetésében.

 2018. szeptember: Megemlékezések Pető András születésének 125. évfordulóján

125 évvel ezelőtt született Dr. Pető András, a róla elnevezett Pető András Kar (PAK) a hagyományoknak megfelelően négy helyszínen tartott megemlékezést a konduktív pedagógia megalkotója előtt tisztelegve.

A megemlékezés Szombathelyen, Pető András szülőházánál tartott koszorúzással kezdődött, majd Budapesten, a PAK Kútvölgyi úti aulájában folytatódott, ahol a kar óvodásai versekkel és énekekkel emlékeztek meg az alapítóról.

„Soha, de soha ne add fel, ne ismerj lehetetlent” – kezdte beszédét Pető András szavaival a kar mb. dékánja, Dr. Zsebe Andrea. Pető nagysága abban rejlik, hogy megteremtette egy olyan módszer lényegét, amely nemcsak megállja a helyét a magyar és a nemzetközi rehabilitációban és gyógypedagógiában, hanem módszertani és tartalmi megújulást is képes volt hozni, országhatárokat átlépve – tette hozzá. Hagyatéka komoly kötelezettségeket ró mindazokra, akik részt vállalnak az intézmény módszertani központként szervezett feladataiban, melyek a Pető-módszer alapelveinek megőrzése, a jelenlegi orvos- és pedagógiatudományi, kutatási eredmények beleszövése a mindennapi gyakorlatba, a szakemberképzés legújabb kihívásainak való megfelelés, a mai társadalmi elvárások és igények szerinti programtervezés, csoportszervezés. Pető az innovációban úttörő szerepet vállalt, így nekünk is követnünk kell őt ezen az úton – fejezte be gondolatait Dr. Zsebe Andrea.

A megemlékezés zárásaként Dr. Tenk Miklósné dr. Zsebe Andrea, valamint Dr. Hankó Balázs stratégiai és fejlesztési rektorhelyettes helyezte el a megemlékezés virágait Pető András mellszobránál.

A kar hagyományaihoz híven, az intézmény névadójának egykori lakhelyénél található emléktáblánál a Stollár utcában senior konduktor munkatársak helyeztek el koszorút tiszteletük jeléül.

A megemlékezés a Farkasréti temetőben, Dr. Pető András sírhelyénél zárult, ahol Radnainé dr. Fogarasi Katalin, a Nemzeti Örökség Intézetének főigazgatója Pető András szellemi örökségéről szólt. A konduktív pedagógia megalkotója életművének egyik legfontosabb üzenete, hogy nem csak észrevenni kell a problémákat és beszélni róluk, hanem cselekedni a megoldás érdekében, és nem a részproblémákra kell koncentrálni, hanem az egész embert figyelni a segítségnyújtás során. Pető András reményt adott mindannyiunknak ahhoz, hogy egy élhetőbb, egymás iránt elfogadóbb, egyenlő esélyeket teremtő társadalomban élhessünk – zárta gondolatait a főigazgató.

2018-ban két jeles évfordulót is ünnepelünk: 200 évvel ezelőtt született Semmelweis Ignác, 125 évvel ezelőtt pedig Pető András – szólt Feketéné dr. Szabó Éva mb. dékánhelyettes. Névadóink életében sok hasonló sorsesemény és -körülmény fedezhető fel: a kortársak elfogadását mindketten hiába várták, sikeres publikációk helyett mindketten a praxisukra koncentráltak, ott kamatoztatták innovatív gondolataikat, mindkettőjüket a humánum vezette: egyikük milliók életét mentette meg, másikuk emberek millióinak volt képes értelmes életet adni – sorolta. Pető munkája eredményeképpen ma a konduktív pedagógiai világot 2108 fő irányítja, akik úgy tudják tovább vinni a rájuk bízott örökséget, ha tudásra való nyitottságban és humánumban követik őt – vélte a dékánhelyettes.

Semmelweis Egyetem nevében Dr. Hankó Balázs, Dr. Zsebe Andrea és Feketéné dr. Szabó Éva, a Mozgássérült Emberek Rehabilitációs Központja képviseletében Fóris Johanna igazgató, az Eszterházy Károly Egyetem részéről Dr. Dávid Mária tanszékvezető és Fürné Mosoni Anita mesteroktató, továbbá a Magyar Politikai Foglyok Szövetségének nevében Lengyel János elnök, az 56-os Szövetség részéről pedig Égi Pál elnök helyezett el koszorút

.2018. október 24. – Tudományos ülés SE PAK – konduktorok speciális munkahelyi ártalmai

Levezető elnök: Sáringerné dr. habil Szilárd Zsuzsanna

Dr. Sáringer Zsuzsanna felvezetésében és előadásában beszámolt arról, hogy a közelmúltban milyen felmérések készültek a konduktorképzésben részt vevő hallgatók kondicionális állapotáról, illetve azokról a kezdeményezésekről , melyek biztosítják hallgatóink, oktatóink és konduktoraink számára az egészségmegőrzést és fejlesztést.

Meghívott gyógytornász vendégelőadó javaslatokat fogalmazott meg a prevenciós lehetőségek tekintetében.

2018. október 5.Dr. Hári Mária emléknap

A Pető András Kar (PAK) Konduktív Pedagógiai Intézete hagyományaihoz híven megemlékezést rendezett Dr. Hári Mária orvos-pedagógus, az intézet egykori igazgatója tiszteletére. A rendezvényen a kar vezető munkatársai köszöntővel idézték fel munkásságát, amit koszorúzás követett Dr. Hári Mária szobránál. Az évek óta megrendezett esemény arra is lehetőséget ad, hogy a nyugdíjba vonult konduktorok újra ellátogassanak az intézménybe, és feleleveníthessék élményeiket.

Dr. Tenk Miklósné dr. Zsebe Andrea mb. dékán köszöntőjében kiemelte, hogy Dr. Hári Mária legfőbb célja az volt, hogy a Pető módszert világszerte megismertesse; támogatókat, követőket és együttműködő partnereket keressen a fejlesztés elterjesztéséhez az ország határain belül és kívül. Ragaszkodott hozzá, hogy a módszer alapelveit megtartsák, különös tekintettel a Pető által kidolgozott feladatsorokra és eszközrendszerre, az egész napirendet átszövő holisztikus szemléletű fejlesztésre. Az egykori igazgatónő kiemelten fontosnak tartotta a módszer eredményeinek leírását, annak tudományos módszerekkel való igazolását. Munkatársait, oktatótársait folyamatosan publikációra, előadások megtartására, vizsgálatok szervezésére ösztönözte, tudva azt, hogy a módszer fenntarthatósága ezeken az eredményeken múlik.

Hári Mária munkássága példaértékű számunkra, tanári és vezetői eredményei megalapozták a jelenünket. A jövőnk érdekében pedig elengedhetetlen az ő érdemeinek megismertetése nemzedékről nemzedékre, a konduktív pedagógiáért végzett áldozatos munkájának követése – tette hozzá végül a dékán

Feketéné Dr. Szabó Éva dékánhelyettes szintén méltatta Dr. Hári Máriát, akinek életét egy rövid filmmel és fotósorozattal mutatták be a résztvevőknek. Előadásában a néhai intézetvezető konduktorképzéssel kapcsolatos gondolatait foglalta össze, ami ma is felfedezhető a PAK-on folyó oktatásban.

A koszorúzást követően az esemény a konduktorok rövid komolyzenei koncertjével és Madaras Dorottya 7. osztályos tanuló Nemes-Nagy Ágnes Fényt énekelek című versének szavalatával zárult.

 2018. november 9-10. Konduktori képviselet az V. Országos CP Kongresszuson

Túri Ibolya – Vadász Zsuzsanna – Domokos Zsolt: Sport- és művészeti tevékenységek a Pető András Kar Konduktív Iskolájában

Túri Ibolya, a CP-s gyermekek rekreációs- és szabadidős tevékenységei címet viselő kerekasztal -beszélgetés keretében, előadás keretében mutatta be a Konduktív Iskolában megvalósított, több éves/évtizedes hagyományra visszatekintő tehetséggondozó művészeti- és sportprogramokat. Előadásában kitért a konduktív nevelés küldetésére, arra, hogy minden gyermekben megvan a képesség és adottság arra, hogy sikereket érjen el, s a lehetőség számunkra is adott, hogy az „emberben lévő csodát” felfedezzük, kiemeljük és támogassuk. Külön hangsúlyozta a szülő-gyermek kapcsolat támogatásának konduktori feladatait, amelyekre támogató keretet biztosítanak az egyre bővülő számú művészeti- és sportszakkörök, tehetséggondozó programok és utánpótlásnevelés. Az előadást szakmai film és a gyermekek alkotásaiból készített fotóbemutató egészítette ki.

 

Mérések a konduktív nevelésben

Levezető elnök: Vissi Tímea

Vissi Tímea doktorandusz hallgató beszámolt az SE PAK gyakorló területein végzett mérési tevékenységekről, aktivitásokról.

A Tudományos Diákkori tevékenységben részt vevő hallgatók beszámoltak egy-egy terület részeredményeiről

 2018. november 15 – Részvétel a XVII. PhD Nemzetközi Konferencián

Túri Ibolya – Sáringerné Szilárd Zsuzsanna: A konduktori pálya a hallgatói választások tükrében

A konduktorképzés képviseletében Túri Ibolya és Sáringerné Szilárd Zsuzsanna a konduktori szakma választását befolyásoló tényezők vizsgálatát mutatták be a hallgatói pályaorientációra vonatkozó 2004-es, 2014-es és 2018-as kutatásaik eredményeinek összehasonlító elemzése által. Vizsgálatuk fókuszában azon kérdésekre keresték a választ, hogy mely tényezők hatására választják konduktorjelöltjeink ezen pedagógusi pályát, választásaik hogyan alakultak át a képzés hatására, valamint annak megfogalmazására törekedtek, hogy a kutatás eredményei miként járulhatnak hozzá a képzés eredményességéhez, esetlegesen szükségszerű felülvizsgálatához, megújításához.

 2018. november 30 – december 1. – Pető-nap a Magyar Tudomány Ünnepe keretében

Határtalan tudomány – kettős különlegesség címmel rendezte meg kétnapos konferenciáját a Pető András Kar (PAK) a Magyar Tudomány Ünnepe keretében. A kar névadója születésének 125. évfordulójáról is megemlékező programsorozat részeként az első napon szakmai előadásokat, a kar volt és jelenlegi neveltjeinek műsorát, a második napon pedig tudományos diákköri prezentációkat hallgathattak meg az érdeklődők.

A Pető-napot megnyitó köszöntőjében Dr. Hankó Balázs stratégiai és fejlesztési rektorhelyettes elmondta, Dr. Pető András életének több mint felét áldozta módszere kidolgozására, a komplex fejlesztés intézményesítésére, a szakemberképzés feltételeinek megteremtésére. Hozzátette, Pető szembe ment az addig megszokott szakmai protokollokkal: az ember cselekvőképességében, az agyi kapacitásban, az aktivitásban és a szellemi tudat szabadságában hitt. A Semmelweis Egyetem feladatának tekinti a Pető-módszer alapelveinek megőrzését, a jelenlegi orvos- és pedagógiatudományi, valamint kutatási eredmények beleszövését a mindennapi gyakorlatba, továbbá a megfelelést a szakemberképzés, a társadalmi elvárások jelenkori igényeinek – szólt a rektorhelyettes. 2018-ban két jeles évfordulót is ünnepelünk: 200 évvel ezelőtt született Semmelweis Ignác, 125 évvel ezelőtt pedig Pető András, akik szellemisége mentén a PAK a Semmelweis Egyetem karaként folytatni tudja azt az előremutató utat, melyet az egyetem és a kar névadója örökül hagyott – mondta Dr. Hankó Balázs hozzátéve, hogy az egyetem alapításának 250. évfordulójának évében, 2019-ben a PAK további fejlesztése is megindulhat. Köszöntőjét követően Dr. Hankó Balázs ünnepélyesen átadta az egyetem vezetése nevében Dr. Tenk Miklósné dr. Zsebe Andrea öt évre szóló dékáni kinevezését.

Csaknem másfél évtizede része a Pető-nap az MTA Magyar Tudomány Ünnepe rendezvénysorozatának – mondta Dr. Tenk Miklósné dr. Zsebe Andrea. A Semmelweis Egyetemhez való csatlakozással új források nyíltak meg számunkra, melyek segítségével új kutatási projekteket indítottunk, az egyetem doktori programjához csatlakozva önálló témát hirdethetünk, a Kutatók éjszakáján közös projektet szerveztünk, a karunkon belül egyetemi pályázati forrásból tudományos, szakmai innovációkat indíthattunk el – sorolta a dékán. Kiemelte a konduktív pedagógia digitalizált adatbázisának létrehozását: a 118 ezer oldalt tartalmazó elektronikus adatbázisban megtalálható a konduktív nevelés, valamint a hozzá kapcsolódó tudományterületek több mint hatszáz legfontosabb műve. Az adatbázisba felvett szakirodalmat a beiratkozott olvasók online olvashatják. Dr. Zsebe Andrea szólt róla, hogy a konduktív pedagógia módszer- és eszközrendszerével több mint 70 éve segíti a mozgásfejlődésében akadályozott gyermekek és mozgásproblémával küzdő felnőttek önálló, tevékeny és teljes életvitelének helyreállítását. Megemlítette, hogy a Pető-nap a „kettős különlegességű” emberekről szól, akik szép eredményeket értek el többek között a parasportok és a zenei, képzőművészeti területeken.

Ezt követően Dr. Harry Knopke, az Aquinas College nyugalmazott rektora, a Conductive Learning Center igazgatótanácsának alelnöke bemutatta az 1999-ben a Pető Intézettel együttműködésben elindult észak-amerikai konduktív centrum történetét és tevékenységét emlékeztetve, hogy az intézmény létrehozásának ötletét egy olyan család adta számukra, akik sérült gyermekükkel Budapestre jártak fejlesztésekre. Ismertette, hogy az elmúlt csaknem 20 évben 700-nál is több családnak tudtak segíteni az Egyesült Államokban, és 110 budapesti konduktor fordult meg náluk. A konferencia a kar volt és jelenlegi neveltjeinek műsorával folytatódott.

A szakmai előadások témái közt egyebek mellett a konduktív pedagógia hatótényezői és a konduktorok kompetenciái, a tehetséggondozás, a sportélet is szerepeltek. A programsorozat második napján a kar TDK-sai tartottak előadásokat.

A Pető nap zárásaként Kollega Tarsoly István és Földesi Renáta bemutatták a konduktív pedagógia digitalizált adatbázisát.

2018. november 30. – Konduktori képviselet a Különleges bánásmód konferencián

A Jászberényi Tanítóképző Kar által szervezett Különleges bánásmód konferencián, külön felkérésre vettünk részt a Konduktív Szakosztály és a konduktorképzés képviseletében.

Horváthné Kállay Zsófia a konduktív pedagógiáról, a konduktív nevelés alapvetései és hatásmechanizmusa témakörében adott elő, kiemelve a konduktorképzés múltjának és jelenének feladatait és kihívásait, különös tekintettel a különleges bánásmód által meghatározott konduktori célkitűzésekre és feladatokra.

2018. december 22. – Műcsarnok: Pető szerepe az életreform mozgalomban

Földesi Renáta tárlatvezetése az SE PAK munkatársak részére

Pető András életéből és történetéből számos metszet készíthető, számos összefüggés vázolható fel. A kiállításon munkásságának abba a részébe pillanthattunk bele, amely a konduktív nevelés kidolgozása előtti élet és munkaszakaszához kapcsolódik, bár nem választható el magától a konduktív nevelés kifejlesztésétől sem, hiszen Pető módszere ebből táplálkozott, ebből nyert inspirációt.

Pető az 1910-es évektől él Bécsben, a közép-európai szellemi élet központjában, szakmai szocializációja itt zajlik. Mindenre nyitott, fiatal orvostanhallgatóként bekapcsolódik a város alternatív mozgalmaiba és hatnak rá azok az eszmék, amelyek a 19. század végére Európában is egyre inkább kiteljesedett a modern ipari társadalommal együtt járó tudományos és technikai fejlődés kritikáját fogalmazzák meg. A „kritika”egyik eleme a természetes gyógyászathoz való visszatérés, melynek gyógymódjai a betegek gyógyulási vágyára, a természet gyógyító őserőire, illetve a természet által kínált gyógyhatású objektumokra építettek. A természetgyógyász orvosok azt hirdették, hogy ezek adják az emberi lét természetes elemeit, amelyek a gyógyulás feltételeit illetve a teljes életet, a teljesség átélését biztosítják. Ebben a szellemiségben működött Európa szerte több fürdőintézet, szanatórium, gyógyító központ, ahol az ősi népi gyógymódok, a meleg, váltó és gyógy fürdők, a gyógynövényes kezelések, a fény- és légfürdők, a természetes étrend alkalmazása szolgálta az egyén újjá, egységgé formálódását. A terápia részeként a klasszikus gyógyeljárások mellett megjelent az egészséges étkezés, a természetes mozgás, illetve később a csoportos művészeti tevékenység is. Ebben a szellemben működött Pető igazgatása alatt a Volksanatorium Mauer, illetve ezek a gondolatok szolgáltak alapul a különböző gyógymódokat bemutató orgánumoknak, a Naturarzt, Naturheilkunde és a Biologische Heilkunst folyóiratoknak- utóbbi Pető András főszerkesztésében jelent meg. A kiállítás megkísérelte megjeleníteni az életreform mozgalom rendkívül sokszínűségét, így a bemutatott területek közül nem hiányozhatott a természetes gyógyításhoz való visszatérés. Ezt illusztrálandó a kiállításon Pető András privát könyvtárából való kiadványokat, hagyatékából való jegyzeteket, illetve praxisához kapcsolódó tárgyakat is bemutattunk.

Feketéné Szabó Éva

Kategória: Konduktív pedagógiai Szakosztály | A közvetlen link.

Vélemény, hozzászólás?