Elnökségi ülés Sopronban

sopron

Emlékeztető

a Magyar Pedagógiai Társaság elnökségének kihelyezett üléséről

Soproni Egyetem, Benedek Elek Főiskolai Kar, Sopron, 2019. január 10.

 Jelen voltak: Bőszéné Szathmáry-Nagy Anikó, Fábry Béla, Kisné Bernhardt Renáta, Trencsényi László, Turcsik Katalin, Villányi Jutka, az elnökség tagjai,

Tóthné Pálmai Zita, a Veszprémi Tagozat társelnöke,

Varga László, Kisné Zsámboki Réka, Tóth Mariann a házigazda intézmény képviseletében.

Kimentette magát Novák István, Borbély-Pecze Bors Tibor, Kraiciné Szokoly Mária, Somogyi Zsuzsa – utóbbiak írásban fűztek véleményt az írásban korábban kiküldött javaslatokhoz, ezeket a levezető elnök rendben ismertette.)

 A program a vendéglátók (mind az intézmény, mind a város) különleges figyelmessége jegyében zajlott le.

Az elnökség tagjai megismerhették az Aranykapu (gyakorló) óvoda impozáns infrastruktúráját és gondos pedagógiai tevékenységét, megcsodálták Berki Viola faliképét, illetve a pedagógusképzésben különös jelentőséggel bíró tükrös megfigyelő-helyiséget.

A látogatást követően Varga László dékán (aki egyben az MPT Szakmai Kollégiumának is tagja) bemutatta a felsőfokú óvodapedagógus képzés hat évtizedes hagyományaiból, egyben a klebelsbergi kultúrpolitika jegyében emelkedő épület szellemiségéből kinőtt impozáns kínálattal és kapcsolatrendszerrel rendelkező Kart. Jelezte, hogy az egyetemi átalakulások után is a Soproni Egyetem legnagyobb létszámú Karáról van szó, Tatán kihelyezett képzési hely kialakulóban, a hagyományos képzés mellett megjelent a kézművesség, a  humánpolitikai szakember, a gyógypedagógiai, környezeti nevelői, szakmai tanári képzési program is. Büszkeségük az ősszel induló neveléstudomány MA szak, illetve a fenntarthatóság és környezetpedagógia jegyében szerveződött doktori program. A régió óvodapedagógus-hiánya sokáig ad feladatot a Karnak.

Új tudományos kutatások fémjelzik a fejlődő intézmény tevékenységét, nemzetközi kapcsolatok környezetében, az empirikus kutatás feltételeit is megteremtve fejlesztik a „neuropedagógia” diszciplínáját, e témakörben gazdagon publikálnak a Kar kutatói. Készülnek az április végi nemzetközi szakmai ünnepi napokra, melyből 25-én kiemelkedik a pedagógiai tematika. A Dékán úr ezúton tolmácsolta a meghívást a jeles eseményre.

Kissné Zsámboki Réka a gazdag beszámolót kiegészítette a Szülők Egyeteme program eredményeivel. Ez lényegében azt jelenti, hogy a soproni szülőtársadalom, laikusok látogathatják a Kar képzéseit, újabban szemináriumokra is iratkozhatnak. E társadalmi nyitottság fejleszti a város és a képzőhely kapcsolatát, része a soproni kultúrának.

Trencsényi László elnök megköszönte a tájékoztatást, biztatta a város pedagógustársadalmát az MPT szervezeti keretei közt artikulált szerveződésre, egyúttal – különös tekintettel – a képzés sokarcúságára, az MPT kapcsolódó területein működő szakosztályokra hívta fel a figyelmet, kifejezte készségét, hogy ő vagy az elnökség megbízottja hallgatók széles köre előtt nyújtson élő „toborzó” tájékoztatást a társaságról.

 

Ezután az elnökség előzetes napirendje szerint folytatta ülését.

  1. Turcsik Katalin javasolta a weboldal átfogó megújításának szükségét. A korábban is megjelent kritikákkal egybehangzó igény a látványosabb arculat, erősebb interaktivitás, a hírszolgálaton túli szakmai nyilvánosság megteremtése.  Az elnökség Turcsik Katalin vezetésével munkacsoportot kér fel (tagjai Borbély-Pecze Bors Tibor, Somogyi Zsuzsanna, Révész György és Varga Kornél) az értékelésre és az új terveknek az igényekkel és a realitásokkal – erőforrásokkal – számoló elkészítésére. A munkacsoport maga határozza meg munkájának ügyrendjét, a munka ütemezését.

 

  1. Fábry Béla a Vezetői Kollégium (február 8. 14 óra, ELTE PPK) programját terjesztette elő. Essen szó a társasági- és közéletben zajló folyamatok értékeléséről, a szervezeti egységek beszámolóinak és terveinek tartalmi értékelése kerüljön sorra, a VK értelmezze az „éves levélre” beérkező „válaszok” mennyiségét és minőségét. Jelezte, hogy meghaladta a százat a GDPR-nyilatkozatok visszaküldése, 30-hoz közelít a megküldött bibliográfiák száma, s meghaladja a 200 főt a tagdíjbefizetők száma – jellegzetes a felülfizetésre való hajlandóság, az 5000 Ft-os befizetés jellegzetesnek mondható. Az elnökség ezért köszönetet mond, de kívánatosnak tartja az éves levélhez kapcsolódó aktivitások fokozását, minőségi ugrás elérését. Erről a VK ülésen szólni kell. Az ülésen essen szó a Szakmai Kollégium, a Staféta tábor előkészületeiről, mutatkozzon be a megújuló Veszprém megyei tagozat. Mutassa be az elnökség az Évkönyv és a társasági Díj terveit. Essen szó az őszi rendezvénysorozatról, keressük a felvetődött problémák (a visszajelzések elmaradása, alacsonyabb létszámok) mélyebb okait.  Készítse elő a május 24-re (az OPKM dísztermébe, a 75 éves Fiúkfalva tiszteletére az MPT Gyermekérdekek Szakosztály-Korczak Munkabizottság közreműködésével készült alkalmi kiállítás környezetébe) összehívott Küldöttgyűlés megalapozását. E feladatban ismerje meg a VK azt a lehetőségét, hogy a küldöttgyűlésen várhatóan megürülő egy elnökségi tagi-alelnöki helyre jelölteket állítson a tavaszi időszakban. A Küldöttgyűlés emellett a közhasznúsággal járó beszámolókat vitasson meg és fogadjon el. A program „szakmai komponensét” illetően felvetődött a Prima Primissima díjas Falus Iván professzor, Varga László dékán úr („neuropedagógia”) felkérése, illetve Trencsényi László elnök neve. E tárgyban a döntést a VK tagjainak véleményét is kikérve az elnökség a februári ülésén hozza meg.

 

  1. Az Évkönyv javaslatát alapjában véve elfogadta az elnökség azzal, hogy tanulmányok közlését nem tartja célszerűnek, az évkönyv a társasági élet szakmai történéseinek tartalmas szövegekbe foglalt lenyomatait tegye közzé, exkluzív közleményben publikálja a tagoktól beérkező publikációs címleírásokat, a társasági könyvkiadás információit. Vita folyt a nyilvántartás megbízhatóságának problémáit érintve, hogy az évkönyv közös közleményben vegyen-e búcsút a tárgyévben elhunyt tagtársaktól. Kifejezésre jutott, hogy az évkönyv ne lépje túl a 4 szerzői ívet, s kb. 100 pl. nyomtatott változat előállítására terveződjön költségvetés. A honlapon legyen nyílt hozzáférés a tördelt változathoz. Az elnökség felkérte a Szerkesztő Bizottság elnökének Borbély-Pecze Bors Tibort, javasolja, hogy kapjon felkérést Bőszéné Szathmáry-Nagy Anikó, Nagy Ádám, Perjés István és Mudri Zsuzsanna. Az évkönyvet a Küldöttgyűlés idejére kívánatos megjelentetni.

 

 

  1. Az elnökség támogatta a Díj alapítására vonatkozó ügyvezető elnöki előterjesztést. Mérlegelte a költségeket is, lát lehetőséget, akár a „homokfújt márvány”, akár a kerámiaalapú változatnak. Felhatalmazta Fábry ügyvezető elnököt, hogy készíttessen alapító okiratot, tervet és költségvetést. Évi 2 + 1 díj átadását tartja reálisnak és mértékadónak. A névadóról februári ülésen – vagy ezt megelőző elnökségi levélszavazáson – szülessen döntés. Felmerült Heinrich Gusztáv professzor, az 1891-1892-es szervezési időszakban a Társaság első elnöki posztot betöltő személy neve, illetve a sokak által még ismert, nemrég körünkben tevékenykedett 1994 és 2010 közt elnöklő Ádám György professzor neve. A kuratórium összetételére egyenlőre annyi javaslat van, hogy egy alelnök, két elnökségi tag, illetve két további társasági tag, esetleg minden évben az előző díjazottak rendelkezzenek szavazati joggal. A javaslattétel joga minden tagot megillet. Az első díjátadás ideje: 2019. május 24 legyen.

 

  1. Az elnökség elfogadta az ügyvezető elnök előterjesztését, hogy a március 29-re tervezett Szakmai Kollégium ülés témája az „Állam és iskola kapcsolatának történeti és társadalompolitikai tapasztalatai” legyen. Előadó Nagy Péter Tibor, korreferens Ercse Kriszta, esetleg Rébay Magda. Helyszín ELTE PPK.

 

 

  1. Az elnökség megköszönte Malatyinszky Szilárd Békés megyei elnöknek, hogy a 2019. évi Staféta-tábor tervezetének 1.0. változatát körültekintően elkészítette. Villányi Jutka és Fábry Béla tolmácsolja az elnökség javaslatait, mely szerint (1) a nyitónapon a megnyitás ideje korainak tűnik, Lipcsei Imre értékesnek ígérkező előadása Brunszvik Teréz méltatása mellett terjedjen ki a megye, a régió hagyományaira (pl. Tessedik, Gáspár stb.) is. Másfelől az elnökség igényli, hogy egy programsáv maradjon meg a táborba érkezők „hozott” anyagainak bemutatására is. Gondolkodni kell a költségek csökkentésén.

 

  1. Trencsényi László elnök a 2018-as (!) adatok felhasználásával rövid értékelést adott a Dunántúl tagozatainak helyzetéről. Veszprém megye helyzete látszik a legmegnyugtatóbbnak, a nyilvántartás szerinti 59 főnek 16%-a volt tagdíjfizető, az új vezetői triász lendületes szervezőmunkát végez. Kritika érkezett: a tagozat intenzívebben vonja be tevékenységébe az egyetem humán erőforrásait. A tagozat vezetése számára ez a kérdés immár nyitott kaput jelent. A tagozat dinamizmusában felvetődött az a vállalás is, hogy megszólítják a hosszú évek óta nem létező Fejér megyei tagozat híján a Fejér megyei tagtársakat is.

Ugyanekkor az elnök a regionális tagozatok létrehozásának csapdáira is figyelmeztetett. Szerencsés személyi konstelláció láttatta életképesnek 3 éve a Déldunántúli tagozat életrehívását, e helyzet megszűnt, Tolna megye nem integrálódott, Baranya tovább sorvadt – s ebben az új elnök nehéz oktatáspolitikai helyzete is alig ígér kilábalást. Minden segítséget meg kell adni, ha vállalja a munkát, Csovcsics Erikának.

Az Északnyugatmagyarországi tagozat megoldást jelenteni látszott az ereje fogytán visszavonult Komárom-Esztergom megyei tagozat válságára, s néhány Vas megyei tagtársunk aktivizálódását is ígérte. Mégis úgy látjuk, hogy a dinamikus győri vezetés beszorult az Apáczai Kar fellegvárába, segítséget abban kellene az elnökségnek nyújtani, hogy a társult megyék is felfigyeljenek a tagozatra. Ennek érdekében javasolja az elnökség, hogy a tagozat vezetősége bővüljön ki egy-egy Vas megyei, ill. Komárom-Esztergom megyei taggal, illetve Bőszéné Anikó közreműködésével Komárom-Esztergom megye területén leginkább valamely honismereti témában szervezzen a tagozat eseményt. A témát nem csupán Bőszéné Anikó érdeklődése indokolja, nem csupán a környezeti és a honismereti nevelés tartalmas összefonódásának lehetősége, de az is, hogy a leköszönt megyei elnök azóta a megyei honismereti szövetségben vezetőként aktivizálta magát.

A vitában felvetődött a területi munka gyakorlatának egy új értelmezése is. A jelenleg hatályos Alapszabály ugyanis lehetővé teszi azt is, hogy egy-egy kisebb területi egység – város, városkörnyék – pedagógusai tagozatot hozzanak létre, anélkül, hogy megyei, regionális kötelezettségeket vállaljanak. E lehetőségre a VK alkalmával a figyelmet fel kell hívni,

  1. Az elnök és az ügyvezető elnök visszatért a társaság nehéz pénzügyi helyzetére azzal a felhívással, hogy változatlanul a tagdíjbevételeket kell erőforrás-tartaléknak tekinteni, s szorgalmazni a befizetők körének növelését, úgyis mint a társasági identitás kifejeződésének jelképét. (5 kilépés érkezett, kb. 50 a megváltozott cím miatt visszaérkezett levelek száma, s 15 tagtársunk elhunytát kellett nyugtázni.) Fokozni kell a pályázási tevékenységet, a szponzorkeresést a szervezeti egységek működési területein is.

 

  1. Az elnökség következő ülését február 11-én 14 órai kezdettel tartja az ELTE PPK-n. Tárgya a Vezetői Kollégium értékelése, a tavaszi programok előkészítése.

 

 

Az emlékeztetőt készítette Trencsényi László

Kategória: MPT Elnökség | A közvetlen link.

Vélemény, hozzászólás?