Emlékeztető

az MPT Vezetői Kollégiuma
II.8-iki évindító üléséről

Képviseltette magát: Szakképzési Kollégium (benne: Szakmai Tanárképzési Szakosztály), Színes Húrok Szakosztály, Összehasonlító Pedagógiai Szakosztály, Prevenciós Szakosztály, Interkulturális Nevelési Szakosztály, Fővárosi (Középmagyarországi) Tagozat, KORISME Szakosztály, Közösségpedagógia Szakosztály, Mozgalompedagógiai Szakosztály, Neveléstörténeti Szakosztály, Felnőttképzési Szakosztály, Heves megyei Tagozat, Északdunántúli Tagozat, Didaktikai Szakosztály, Békés megyei Tagozat, Somogy megyei Tagozat, Veszprém megyei Tagozat, Nógrád megyei tagozat, Hagyományismeret szakosztály, Gyermekérdekek Szakosztálya – Korczak Munkabizottság, Nemzetiségi nevelési Szakosztály, Diszlexiás Gyerekek Fejlesztéséért szakosztály, Kisgyermeknevelési Szakosztály, Kerekgedei Makó Pál szakosztály, a Felügyelő Bizottság és a Személyi Kérdéseket Előkészítő Bizottság, továbbá az Elnökség tagjai,  utóbbi egy híján teljes létszámmal.

Tekintve, hogy az ülést a BME Q épülete fogadta be, Molnár György dékánhelyettesként köszöntötte az egybegyűlteket. Majd Benedek András elnök vette át a szót – felidézve az elmúlt (jubileumi) esztendőknek a társaság rangját erősítő jelentőségét. Örömét fejezte ki a kollégiumi ülésnek a termet megtöltő, jelentős létszámáról. Megemlékezett az elmúlt időszakban elhunyt Csizmadia Ferencné Márta asszonyról, aki hosszú éveken át lelkes vezetője volt a Családpedagógiai Szakosztálynak, s hűséges résztvevője az MPT szervezeti összejöveteleinek. Majd egy-egy szál virággal köszöntötte a Nógrád megyei Tagozat leköszönt vezetőségét, Huszárné Kraft Valériát és Szabó Istvánné Piroskát, akik lám, ma is készek arra, hogy a  munkahelyéről eljönni nem tudó új elnököt helyettesítsék. Ugyancsak virággal búcsúzott el a nyugdíjba vonuló Fábry Ilona titkárságvezetőtől, egyben köszöntötte Pálos Erikát, sikereket kívánva új munkájához.

Bemutatkozásra szólította a Vezetői Kollégium új tagjait, akik már a téli választási időszakban váltak szervezeti egységük vezetőjévé. Szót kapott Podráczky Judit, a Somogy megyei tagozat elnöke, Malatyinszky Szilárd Békés megyei elnök – aki a tagozat munkájának újratervezését, az online-kapcsolatok felerősítését ígérte,  Salamon Tamásné és Tóthné Pálmai Zita, a háromtagú – az intézményrendszer életkori tagoltságát követő – Veszprém megyei tagozat két jelenlévő tagja (óvodavezető és általános iskolai tanár), Kajos László az újonnan létrejött „A korai iskolaelhagyás megelőzéséért” szakosztály elnöke, s máris február 22-iki, a kispesti József Attila utca 74 sz. alatti iskolaépületben sorra kerülő bemutatkozásra invitálta a hasonló hitvallású szakosztályokat, akik élénk érdeklődést mutattak; Czók Brigitta az Interkulturális Nevelési Szakosztály, és a fiatal nemzedék képviseletében, Egri Judit a Pest megyeiek integrációjával  igen népessé növekedett Középmagyarországi Tagozat elnöke, ill. Fábry Béla, aki Közösségpedagógia-szakosztály elnevezéssel vette át az egykori Makarenko Munkabizottság tiszteletre méltó örökségét. (Harmath Mária, a Nemzetiségi Szakosztály vezetője, ill. Perjés István az újjáéledő Neveléselméleti szakosztály elnöke távollétük miatt a következő ülés bemutatkozói lesznek.)

Trencsényi László ügyvezető elnök felidézte az elmúlt esztendő szervezeti és tartalmi történéseit. Utalt arra, hogy kialakulóban az elnökség felelősségével, támogatásával – akár több szervezeti egység kezdeményezéséből koszorúvá fonódó  események köre. E körben említette a miskolci Tani-Tani konferenciát (melynek már 2018-as verziója is sikerrel lezajlott),  a Gyermekbarát Centenárium eseményeit (2018-ban alighanem a Szakképzési Konferencia lesz a tavasz kiemelkedő eseménye, s tán a szintén májusi Szülőnek lenni konferencia is, mely megoldást hozhat a Családpedagógiai Szakosztály nehéz helyzetében is), a június végi Staféta-tábort (a Diszlexiás Gyerekek Fejlesztéséért szakosztály gondozásában, más szervezeti egységek  – így a Kiss Árpád Műhely és a Konduktív Nevelési szakosztály – közreműködésével sikerrel zajlott Csillebércen, felhívta a figyelmet a 2018-as sármelléki Staféta-tábor helyszínre. Az őszt hagyományosan fémjelzik a „Játék Világnapja” és az „Ünnepnapok az életen át tartó tanulásért” programsorozat koordinált eseményei. S az év decemberben a jubilánsokat köszöntő gálával zárul, köszönetet mondott a Színes Húrok szakosztálya és a Hagyományismeret Szakosztály közreműködéséért, Katona Klári „moderátori” szerepvállalásért, megemlékezett Kovács Lajosról, aki már nem jöhetett el a programra, de „Szülő-segítők” novellájának felolvasásával őrá is emlékeztünk.

Ami a szervezeteket illeti: az Északmagyarországi Tagozat stabilizálódott, sőt Vas megyei tagtársakat is megához vonzott, Pest megye nem tudott újjászerveződni, így alakult ki az integrált  Középmagyarországi Tagozat gondolata és valósága. A Déldunántúli Tagozat vezetői válsága elhúzódik, Csovcsics Erika várhatóan a baranyaiak újjászerveződését tudja biztosítani, Tolna megyétől várjuk ígért megalakulásukat. Szomorúan vesszük tudomásul, hogy az Ifjúsági Kör „elolvadt”. Az ÁMK szakosztály tavasszal gondolja át helyzetét, vélhetően „Iskola és Könyvtár” szakosztályi tartalommal új vezetéssel áll lábra (hiszen a tanügyigazgatási ellenreformok az ÁMK-k alól kihúzták a széket). A Neveléstörténeti Szakosztály újjászervezésére Endrődy-Nagy Orsolya tesz biztató kísérletet.

Fábry Béla alelnök  a Folytatjuk? kérdésre Folytatjuk! választ adott diaképekkel kísért expozéjában (ezt csatoljuk). Összefoglalóan „több mint helytállás”-értékelést adott az elmúlt évről, sok szempontból nehezedő külső körülmények közt a társaság nem csupán megőrizte „brendjét”, de növelte presztízsét, mindennek persze erős személyi feltételei rejtenek a szakosztályok, tagozatok vezetőségeiben.

A vitában Malatyinszky Szilárd az IKT-eszközrendszerének intenzívebb hálózatépítő potenciáljának kihasználását indítványozta, a digitális  lehetőségek fejlesztéséért szállt síkra Tóthné Pálmai Zita is. Kraiciné Szokoly Mária „Jó gyakorlatok”  feltöltését szorgalmazta.  Sándor Ildikó „kritikai fórum” létrehozását javasolta.  Molnár György segítséget ajánlott az IKT alkalmazásokhoz, hiszen tanszéke ilyen fejlesztésekkel foglalkozik. (Az elnökség az ülést követő megbeszélésen e feladatokat megértéssel támogatta, úgy döntött, hogy a választások után az új elnökség elsők között tekintse át e lehetőségeket és intézkedjék a javaslattevők bevonásával. T.L.) Kajos László az új szakosztály küldetésének társadalmi relevanciáját emelte ki, együttműködést kérve. Benedek András közbeszólásában utalt a közösségi média kihasználásában elért eredményekre, emlékeztetett, hogy már a VII.  Nevelésügyi Kongresszust is követhetővé tette az MPT online-felületeken is, utalt arra, hogy a javaslatok megvalósításának   záloga a szakosztályok, tagozatok vezetőségénél van.  Németh József a mérnök-tanárok célcsoportjára hívta fel a figyelmet, mint az expanzió lehetőségeire. Czók Brigitta a pedagógusképző intézmények hallgatóinak elérését szorgalmazta. Erre válaszul számolt be az ügyvezető elnök a „korczakisták” és a MOME közös kurzusának reményeiről. Tóthné Pálmai Zita úgy vélte, hogy a csalódott pedagógustársadalom megszólítható lehetne a Társaság értékeivel, tevékenységéről, de ennek adekvát csatornáit kellene megkeresni. (Az ügyvezető elnök reflexiójában utalt arra, hogy megannyi KLIK-es intézményben  szinte tilos a civil tevékenység.) E kérdésből adódó problémákra és a lehetséges megoldásokra utalt az elnök és az alelnök is zárszavában. Utóbbi megerősítette a korábban elfogadott „Küldöttgyűlési Menetrend” feladatait és terminusait (mindössze a feltételesen tervezett rendkívüli küldöttgyűlés marad ki az elnökség javaslatára e dokumentumból, illetve a Szakképzési Kollégium és a Családpedagógiai Szakosztály fog túllépni  az elhatározott hatéridőkön).

Benedek András eredményesnek, hasznosnak, reménykeltőnek értékelte a tanácskozást.

Ezt követően a VK tagjai kötetlen konzultációt folytattak a Személyi Kérdéseket Előkészítő Bizottság tagjaival, jelesül Varga Lajossal és Munkácsy Katalinnal, illetve a szervezetiegység-közi együttműködések lehetőségeit taglalták.

 

Az emlékeztetőt készítette Trencsényi László

Kategória: Vezetői Kollégium | A közvetlen link.

Vélemény, hozzászólás?