Emlékeztető a Magyar Pedagógiai Társaság Vezetői Kollégiuma január 31-iki üléséről

Helyszín: BMGE Biszterszky Elemér termében

Jelen voltak:  az elnökség tagjai mellett

a Bács-Kiskun megyei, Nógrád megyei,  Győr-Sopron megyei tagozat, Pest megyei, Fővárosi tagozatok,

a Neveléselméleti, Kisgyermeknevelési, Gyermekérdekek Szakosztálya – Korczak Munkabizottság, Dyszlexiás Szakosztály, Prevenciós Szakosztály, Pályaorientációs Szakosztály, Szókincsháló Szakosztály, Összehasonlító Pedagógiai Szakosztály, Kerekgedei Makó Pál Szakosztály,  Nemzetiségi és Multikulturális Szakosztály, Felnőttképzési Szakosztály, Felsőoktatási Szakosztály, Mozgalompedagógiai szakosztály

a Szakképzési Kollégium képviselői.

Benedek András elnök köszöntötte a jelenlévőket, bejelentette, hogy az influenzajárvány, illetve a dunántúli útviszonyok miatt több meghívott az utolsó percben mondta le részvételét. A társaság előtt álló feladatokat a szervezet horizontjáról, az oktatásügy horizontjáról, a civil társadalom horizontjáról elemezte, a történeti emlékezetképet a társaság jelenlegi társadalmi szerepének erősítése érdekében hangsúlyozta. A nemzedékek teljességét, az új generációk és új kommunikációs technikák szerepét emelte ki, felhívta a figyelmet a társaság újabban erősödő integratív szerepvállalására is.

Az eltávozottak köréből jelképesen kiemelte a legutóbbi időszakból Szarka József egykori elnök, Jeney Lajos, Gyóni Lajosné korábbi alapító szakosztályi elnökök nevét.

A társaság vitalitásának jelképeként emelte ki: az e napon 90 éves Bakonyiné Vince Ágnes életpályáját.

Trencsényi László ügyvezető elnök – Karlovitz János Tibor friss nyilvántartás-elemzése nyomán – jelezte, hogy mintegy 2400 fő a társaság tagsága, január végéig kb. 300 fő fizetett mintegy 450 000 Ft tagdíjat – ebből következik, hogy a tagdíjakban még rejtezik erőforrás, fontosnak tartotta, hogy a szakosztályok, tagozatok vezetőségei is ösztönözzék tagjaikat a társasági hűség ilyetén kifejezésére, tavasszal a nem-fizető tagtársakat elektronikus levélben emlékeztetjük majd. 970 fő a facebook-csoport tagja – e körből érdemes toborozni a társaságba.

A 125. évfordulóval összefüggésben emlékeztetett arra, hogy a Szakmai Kollégium őszi ülésén Kelemen Elemér előadása irányt mutatott a történelmi emlékezet felelevenítésre érdemes, felelevenítésre szoruló mozzanatairól, olyan szakmai öntudatot, önismeretet erősítő, a helyi közösségeket mozgósító helytörténeti típusú kutatási projekteket, illetve a fiatalokat, pedagógusjelölteket megszólító életútkutatásokat szorgalmazott. A júniusi veszprémi-Balaton-parti Staféta tábort is e cél szolgálatába állítjuk.

A sikeres pályaművek kiadása biztosíthatónak látszik, mint ahogy 2014-ben is mód nyílt – más szervezetekkel, önkormányzatokkal, intézményekkel együttműködésben – több Mozgalompedagógiai Füzet kiadására (ebből kiemelkedik a 90 esztendős Keszler Máriát köszöntő gyűjtemény, s sajtó alatt a nemrég elhunyt  Derzsi Ottó munkásságára  is –  az úttörő vándortáborokra –  emlékező füzet is. Bíztatta  a Prevenciós szakosztályt a tervezett összefoglaló tanulmánygyűjtemény összeállítására, bemutatta a Jeney Lajos munkásságát összegző emlékkötetet.

A hagyományőrzés fontos programja a „Jubiláns koncert”, a 2014. évi adventi program a fővárosi Szerb Templomban igazán méltó esemény volt.

A jelenben való magmutatkozás szempontjából elismeréssel szólt a megújult Új Pedagógiai Szemle szerkesztőinek nyitottságáról, a sajtószabadság iránti elkötelezettségéről. Felidézte, hogy a szervezeti egységek állásfoglalásaikat megtehetik autonóm módon is, a társaság egészét reprezentáló beadványokat az elnökség megvitatja s úgy küldi tovább mintegy hivatalos rangra emelve – az utóbbi időben ilyen beadványok nem kaptak tanügyigazgatási visszhangot.

Változatlanul fontosnak tartotta az ifjú nemzedékek közéleti szocializációja szempontjából a társasági toborzás és megtartás feladatait. Az elmúlt  időszakban 20 tagtársunk távozott az élők sorából. Kegyelettel emlékezünk. A honlap „Ki kicsoda” rovatában folyamatosan – a szervezeti egységek közreműködésével – örökítjük meg emléküket (ma már 170  név és biográfia szerepel e felületen).

A nemzetközi kitekintésben a Lengyel Intézettel folytatódik a kapcsolat – Gyóni Lajosné  halálán túl nyúló híd szerepét hangsúlyozta a két ország pedagógiai kultúrájának cseréjében. A Színes Húrok Szakosztály a Sibelius-jubileum kapcsán 2015 végére finn-magyar együttműködésre készül. Jelentkezett egy osztrák kapcsolat, mely a szakmai turizmusnak adhat új lendületet. Kiemelte a nógrádiak  felvidéki kapcsolatait, melynek új lendületet adhat a Kiss Árpád emlékőrzés kapcsán Balassagyarmattal tervezendő középtávú program, melyben az Ipolyságon gyerekeskedett Lávai Sándor bábtervező emléke is helyet kaphat. A Szakképzési Kollégium jóvoltából erdélyi kapcsolataink is erősödhetnek.

A szervezeti egységeket illetően jelezte, hogy a 2014. évi küldöttgyűlés ugyan türelmi időt adott a Kollégiumi Nevelési és a Művészeti Nevelési szakosztályoknak, de úgy tűnik, nincs erő  az újjászervezésben, ill. mindkét szakmai terület autonóm civil-szakmai szervezete biztos lábakon áll ( a Kollégiumi Érdekvédelmi Szervezet a területet az államosítás nyertesének éli meg, a MROE vezetése stabil és integratív). Zsember Gyurcsy Márta hősies vállalkozása a Baranyai Tagozat újjáélesztésére másfél évig tartotta életben a szervezetet, mára kifulladt, az egyetem ill. a NEVKO segítségét reméljük. Sikeres volt viszont Villányi Jutka aktivitásával a Nemzetiségi nevelési és Multikulturális szakosztály talpraállítása, sok sikert kívánunk. Új energiát jelent a Pályaorientációs szakosztály megalakulása. Esély van Hajdú-Biharban tavasszal új vezetőséget választó esemény  életrehívására, változások várhatók a Didaktikai szakosztály vezetésében. A Vezetői Kollégiumi ülésre való felkészülésben „eltűnt szem elől” a Szolnoki és a Hevesi Tagozat, ill. az egykoron – Bakonyi Pál aktivitása idején – igen jelentős Általános Iskolai és Gimnáziumi szakosztály. Az ügyvezető elnök segítséget kért és ígért a nehéz helyzetben lévő szervezeti egységek „táplálására”.

Felhívta a figyelmet néhány más személyi változásra, illetve bemutatott egy készülő eseménynaptárat, mely „koszorúzza” az esztendőt. ( külön melléklet)

 

Fábry Béla alelnök szemléletes vetítésben (megtekinthető ide kattintva) igazolta, hogy a nehéz helyzetben is „brend”-dé  válhatott az MPT, a szervezeti egységek beszámolóiból vett szövegekkel, tényekkel igazolta állítását a „folytatás” logikája mentén (külön melléklet a honlapon).

Szenes György felkért hozzászólóként mutatta be a Szakképzési Kollégium szervezetét, ill. az elődöt, a 20 éven át kiemelkedő jelentőségű, 25 szakmai tagozatot, 600 főt számlált Magyar  Szakképzési Társaságot – a három elnök, Biszterszky Elemér, Benedek András s ő maga által fémjelzett időszakot. Vilgábanki, PHARE-projektek, tantervek segítették a tanulóifjúság 66%-át fogadó intézmények megújulását. Emlékeztetett arra, hogy Vendégh Sándor nevéhez fűződően az MPT-nek is volt korábban szakképzési szakosztálya.

Az utóbbi évek elhibázott szakképzési kormányzati politikájának csak jele, hogy az MSZT-t nem tekintették tárgyaló partnernek. Apátia jellemzi a területet, nem találhatni felelős informátort a tanügyigazgatásban.

E helyzetre válasz az MPT-hez csatlakozás, mely 4 új szakosztályból integrálódott kollégiumi formát öltött.

Javasolja, hogy a neveléstörténészek segítségével készüljön új magyar szakképzés-történet a 125. évfordulóra.

Gombis Judit „előttem az utódom”  mottóval mutatta be a Dyszlexiás szakosztály új elnökét, Turcsik Katalint, aki szintén az Öveges dolgozója, a folyamatosság biztosítéka.

Szabóné Marlok Júlia, a budapesti Szlovák Iskola igazgatónője az újjáalakult Nemzetiségi Nevelési és Multikulturális Szakosztály vezetősége nevében (Babai Zsófia új elnök távollétében)  tett hitet a szakosztály fontossága mellett, s ígérte a hazai nemzetiségek arányos jelenlétét a szakosztályi munkában, a fővárosi intézményekben kezdve a toborzást. Morvay Marianna a vezetőség harmadik tagja – így az oktatás teljes vertikuma képviselethez jutott.

Zsadányi László  (Pest megyei tagozat) a májusra tervezett elnökcsere kapcsán szólt saját hűséges és emlékezetes társasági szerepéről s bemutatta Eszterág Ildikót, a jelöltet (aki a Móra Kiadó szerkesztője, így új szférák kerülhetnek a társasági forgatagba, az elnökjelölt a megye égtájankénti tagolásában, a szükségletek feltárásában látja az újjátervezés útját, a kapcsolatok lehetőségei közt a váci püspökség is felvetődött.

Benedek András az Összehasonlító Pedagógia Szakosztály új vezetőit mutatta be, méltatta a külföldi útja miatt távolmaradt Tóth Péter szerepét, szeretettel vezette be a Vezetői Kollégiumba fiatal munkatársát, Szalóki Tibornét, aki  bemutatkozásában felidézte a VII. Nevelésügyi Kongresszus szervezésében is betöltött szerepét.

Borbély Pecze Tibor a Pályaorientációs Szakosztály dinamikus terveiről szólt. Juhász Ágnes szervező energiáit méltatta, ill. Kenderfi Miklós társelnök szerepét idézte. Utalt arra, hogy a tagozatban biztosítva van a Csirszka Jánosig visszavezethető Völgyesi-Szilágyi hagyomány, de a 30 év alatti tagok egy modern szemléletmódot, a „carrier education” reprezentálják. Tavaszi konferenciájukon készülnek áttekinteni a legutóbbi fejlesztéseket, ill. a terminológiai változásokat. A Google-t használják információcserére, a webináriumba bekapcsolódhatnak a külföldre távozott szakemberek is. Bíztató kapcsolatot jelent az Esterházy Főiskola is.

Révész György a honlapról szólt,  tapasztalatai szerint napi 20 látogatót fogad a honlap.

Lampert Bálint a Győr-Moson-Sopron megyei tagozat terveit mutatta be. Az „Apáczai módszertani délutánok” hagyományáról szólt, a környezeti nevelés helyi hagyományai mellett az új képzési irány, a gyógypedagógia is szóhoz jut. A nemzetközi kapcsolatok szélesedését reméli az Észak-Rajna-Wesztfáliai Roland Migende főerdésszel alakuló együttműködésétől. Tanártovábbképéseket indítanak klímavédelem és táplálkozás témában. Tervezik a korábbi elnök, Némethné Kováts Mária kezdeményezte Karácson Imre Napok felelevenítését.

Végezetül Varga Kornél mutatta be nagy érdeklődést keltő prezentációban a Szókincsháló szókereső szoftverét, mely a jelenlegi tankönyvelemzési projekt mellett további távlatokat nyithat.

Benedek András zárszavában megerősítette a technológiai modernizáció szervezetmegújító képességébe vetett hitét.

Az emlékeztetőt készítette: Trencsényi László

Kategória: Vezetői Kollégium | A közvetlen link.

Vélemény, hozzászólás?