FB jelentés a Küldöttgyűlésnek 2019. május 24.

A Felügyelő Bizottság 2019. évi jelentése a Magyar Pedagógia Társaság

Küldöttgyűlése részére

A Társaság működése

A Társaság a 2018. évben is a jogszabályoknak megfelelően és törvényesen működött. Az elnökség komoly munkát végzett a szervezeti élet irányításában, szervezésében, a működtetéshez szükséges források megtalálásában. Az elnöki beszámoló megerősítette, hogy a Társaság elnöksége mindent megtesz a Társaság jogszerű működtetésének megőrzése mellett a szakmai életben való minél aktívabb jelenlét támogatása, illetve a lehetőségek maximális kihasználása melletti bevételszerző tevékenység fellendítéséért.

A Társaság továbbra is ellátja az Alapszabályban vállalt feladatait, a szakmai célok támogatásához rendelten szervezi közéleti, szakmapolitikai tevékenységeit, szakmai rendezvényeit. A Társaság kiemelt figyelmet fordít kapcsolatrendszere alakulására, a szakmai életben betöltött pozíciója megtartására, a meglévő, szakmai és támogató szervezetekkel való eredményes és hatékony kapcsolódás megőrzésére, valamint újabbakkal való kapcsolatbővítésre. Törekedett a Társaság szakmai hitelességének és elismertségének megőrzésére, aktív szerepet vállalt a Társaság alrendszerei szakosztályok, megyei tagozatok, munkacsoportok stb.) szervezeti életének frissítésében, élénkítésében, számos, az elnökség által generált szakmai programok által.

Az elnökség feladataként tekintette a tavalyi évben megfogalmazott elnökségi/tagozati/szakosztályi szintű vállalásának végig vitelét, így a tagsági viszonyok felülvizsgálatát és rendezését, amelytől nem csupán a kiegyensúlyozott szervezeti működést, hanem a társasági élet megújulását és újra szerveződését is várja. Ugyancsak ehhez kapcsolódóan tervezi az Alapszabályban is rögzített rendelkezései megújítását, így a tiszteletbeli (nem fizető) tagság feltételrendszerének, továbbá a Társaság képviseletének, illetve a tagsággal kapcsolatos szabályozás újra gondolását is.

Az elnökségi beszámoló megerősítette a Társaság azon törekvését, amely a tagsági élet – taglétszám felülvizsgálatán és aktualizálásán túlmutató – élénkítését célozta meg, különösen is kiemelve az ebben az évben is bőven megjelenő kiadványokat, valamint megrendezésre került szakmai rendezvényeket is.

A Társaság pályázati tevékenysége aktív és eredményes, az elnökségi beszámoló szerint mind önkormányzati, mind állami, mind civil szervezetek által meghirdetett pályázatok is pozitív támogatást kaptak. A pályázatokon így nyert összegeket a programok megvalósítási költségeire fordítják. A bevételek forrásai között szerepelnek könyvkiadásokból származó, valamint az egyes költségtérítések fejében szervezett képzési, szakmai továbbképzési alkalmak bevételei is. A jogszerű és kiegyensúlyozott gazdálkodás érdekében a hazai pályázati jelenlét mellett jelenleg is folyamatban van két pályázati eljárás is.

Az elnökségi beszámoló kiemelte, hogy a vezetőség egyik további fontos feladataként tekint a Társaság vezetésének – a jogszerű és törvényes, szakmailag eredményes működtetés megőrzése mellett – fiatalítása, megújítása támogatására, figyelemmel arra, hogy az egyik alelnök/elnökségi tag is jelezte visszavonulási szándékát.

Taglétszám, szervezettség

 

Az Elnökség a Küldöttgyűlés korábbi határozatának megfelelően törekedett a taglétszám felülvizsgálatára. Megközelítőleg 2000 fős korábban regisztrált tagunk van, de ennek pontosítása szükségessé vált és nagy vitát váltott ki, emellett komoly személyre szóló kapcsolati munkát.. Leginkább a szakosztályok, megyei tagozatok, munkacsoportok tudták tagjaikat nyilvántartani és  megszólítani. Az Elnökség szervező munkája eredményeként

a tagsági viszonyok rendezése, feltérképezéseként  az évek óta nem fizetők listáját is átvizsgálta az elnökség, majd a felügyelő bizottság tagjaival kiegészített ad hoc bizottság, amely személyre szólóan vizsgálta és így  néhány ponton korrigálta a törlési listát. Így keletkezett egy 564 fős lista, ehhez hozzászámítandó a kb. 40 tag, kilépő, ill. a Kisgyermeknevelési Szakosztályból kilépett személyek száma is, ez kb. 700 fős statisztikai veszteség, amely nem érinti a ténylegesen a szervezetünkhöz kapcsolódók semmilyen körét, hiszen évek, akár évtizedek óta valóságban a társasághoz már nem kötődő személyekről van szó.  

 

 

Működési feltételek

A FB köszönetét fejezi ki az aktív vezető kollégáknak sokszínű munkájukért, az aktív és rendszeres  munkát végző Elnökségnek a tisztségviselőknek, elnök úrnak fáradhatatlan és optimista szervező munkájáért, amit az oktatásért, a fiatalokért és az MPT tagságáért végez.

Köszönet az ELTE PPK karának és a BME Q épületének, az OPKM-nek, és  minden olyan intézménynek, amelyek a rendezvények helyszíneit biztosítják.

 

Tartalmi munka

Nagyon sok program zajlott az elmúlt évben is. Jó törekvés, hogy gyakran regionális szinten szerveződnek, így könnyebb az aktív pedagógusok részvétele az idő és a kiadások miatt is. Nagyon szép kiadványok születtek, és köszönet a jubilánsok ünnepléséért is.

Nagyon tartalmas az MPT honlapja, így a hírek mindenhová eljutnak. Jóleső érzés az évi személyre szóló levél, beszámoló, de a takarékosság és digitális elérés miatt praktikusabb az email.

 

Az MPT pénzügyi gazdálkodása 2018-ban

Az MPT közhasznú szervezet, egyszerűsített éves beszámolót készít. A Társaság a számviteli jogszabályoknak megfelelően a tulajdonában lévő eszközeiről és azok forrásairól, a gazdasági műveletekről nyilvántartást vezet. A könyvelés pontos, áttekinthető, amelyet a Felügyelő Bizottság tagjainak ez évi vizsgálata is megerősít. A Társaság éves gazdasági terv alapján működik. A gazdálkodás szabályosságát a gondosan összeállított könyvelői jelentés is alátámasztja, melyért és több éves munkájáért ez úton is köszönetet mondunk Szommer Ágnesnek.  A bevételek tagdíjakból, könyvértékesítésből, rendezvényszervezésből, kutatómunka végzéséből, szakértésből eredő bevételekből, önkormányzati, költségvetési és más gazdálkodói támogatásból képződtek. 2018-ban, a bevételek összege 4896 ezer forint volt.

Kiemelhető néhány tétel, mely a társaság működésének jellemzője: könyvértékesítés, a Taní-tani konferencia, rendezvényszervezés, Staféta tábor, ERC konferencia bevétele. A tagdíjbefizetésből származó bevételek összege 1 207 ezer forint volt.  2018-ban az 1%-os adófelajánlásokból 189 ezer forint bevétel keletkezett.

Kérjük tagságunkat, hogy fordítson gondot arra, hogy az 1 %-ról hogyan rendelkezik!

Különösen fontos ez abban az esetben, amikor az adózóknak, többségünknek a NAV készíti adóbevallását, s nekünk kell figyelemmel kísérni az 1 %-ról szóló rendelkezéseinket!

A bevételekkel szemben a kiadások, ráfordítások összege 5831 ezer forint volt.  A társaság pénzeszközeinek összege 2029 ezer forint volt december 31-én.

A társaság életének és a gazdasági események rögzítésének sajátosságaként ezt az összeget még kötelezettségek terhelik, s a társaság is rendelkezik követelésekkel.

A mérlegbeszámoló alapján elmondható, hogy a Társaság gazdálkodása szabályos, a körülményeknek megfelelően igen takarékos volt az 2018. évben. Sajnos a bevételek és a ráfordítások összegének egybevetése alapján az állapítható meg, hogy az elmúlt évben veszteségünk keletkezett.

Fontos lenne azonban, hogy az egyes tagozatok élete mozgalmasabb legyen, több rendezvény, esemény kerüljön megrendezésre. S elsősorban nem csak a gazdasági helyzetünk kedvezőbbé tétele kell, hogy motiválja ezt, hanem az oktatás, nevelés életének folyamatosan változó helyzete, a folyamatosan elénk kerülő feladatok minőségi megoldására való törekvés  igénye, mely mindannyinkban benne van, akik e  pályát választottuk.

 

Működés és törvényesség

A társaság a jogszabályoknak megfelelően és törvényesen működött. Az elnökség komoly munkát végzett a szervezeti élet irányításában, a rendezvények szervezésében, a jelentős számú kiadványok, a szakmai folyóiratok rendszeres megjelentetésében, a programokhoz szükséges források megtalálásában. Több szakosztály munkáját kiemeli a küldöttgyűlési beszámoló, ehhez az értékeléshez csatlakozik az FB is.

A Felügyelő Bizottság felé a tagság részéről nem érkezett sem észrevétel, sem javaslat; mindezek mellett az FB figyelemmel kísérte az elnökség tevékenységét, képviseltette magát a Társaság nagyobb rendezvényein, egyes szakosztályi programokon is.

A Felügyelő Bizottság a Magyar Pedagógiai Társaság 2018. évi sikeres működtetéséért, működéséért köszönetet mond Trencsényi László elnök úrnak, Fábry Béla ügyvezető úrnak, az elnökség valamennyi tagjának, a tagozatok, szakosztályok, munkacsoportok valamennyi vezetőjének és a tagságnak egyaránt.

 

Javaslatok

A Felügyelő Bizottság javasolja, hogy az alapszabály azon pontja ne változzon, amely tagdíj nem fizetés esetén a tagsági jog elvesztését az Elnökség döntési és eljárási hatáskörébe utalja. Indokolatlan és személyiségi jogi aggályokat is felvet az ilyen tagdíjfizetésből adódó személyi kérdést széles közgyűlési nyilvánosság előtt tárgyalni. (A jelenlegi,  törlésre vonatkozó elnökségi döntés és lista a küldöttgyűlésen tájékoztatásként megtekinthető).

 

Összegezés

A felügyelő bizottság a fent leírtak alapján az elnökségi beszámolót és a közhasznúsági jelentést elfogadásra ajánlja.

 

Ezen beszámoló elkészítésében közreműködött Miskolcziné Jakab Anikó, Platthy Ivánné, Túri Ibolya, összeállította: Novák István és Pócsik Orsolya.

 

Budapest, 2019. május 16.

 

 

Novák István

FB elnök

 

 

 

Kategória: Felügyelő Bizottság | A közvetlen link.

Vélemény, hozzászólás?