FB jelentés – elfogadta a küldöttgyűlés

A Felügyelő Bizottság jelentése a Magyar Pedagógiai Társaság 2011. évi tevékenységéről

 

 

A jelentés Felügyelő bizottság tagjainak tapasztalatokon nyugvó beszámolója, a könyvelői beszámoló alapján készült valamint a Társaság elnökségének anyagait is figyelembe vette.

 

Szervezeti élet a Társaságban

 

A Társaságra, az Elnökségére nehezedő anyagi, elhelyezési problémák az előző évhez képest is nagymértékben növekedtek. Többször és többektől elhangzott, hogy a 120 éves Társaság a létéért küzd.  Az árnyék természetesen a Társaság szervezeti egységeire is vetül. A társadalmunk aktuális viszonyai között, a bizonytalanság, anyagi leépülés, munkahely féltés és vesztés körülményei között, szakmai- társasági életet szervezni nehézkessé vált.

A nehézségek között az épületek tulajdonos váltásai és bizonytalanságai, az egyesülési jogról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról megalkotott törvény is jelentős tényező. A jogszabály megszüntette az érvényben lévő szerződéseket, feloszlatta az eddigi szervezeteket, saját képére formálta ezeket. Gyakorlatilag megszüntette az elérhető pályázatokat, a non-profit szektor vagyonával kapcsolatos új intézkedések a civilszervezetek rendelkezés jogát korlátozza, és szűk területre irányítja a hiányzó hazai adományozási ajánlásokat, és ezzel a hazai adományozási kultúra elterjedését is negatívan befolyásolja.

Nem udvariasság tehát a felügyelő bizottság részéről a kiemelkedő elismerés a Társaság elnökségének és a szervezet minden élő szakosztály, tagozat vezetőjének és program szervezőjének. Áldozatos munkájuk biztosítja a Társaság életben maradást. 

A Társaság létét és egészét célzó, más szervezetek rendezvényeihez kapcsolódó illetve közös szervezések mozgósítást, a belső szervezeti egységek kapcsolatainak erősítését a regionális együttműködések is szolgálhatják. Tanulás ünnepe, a Staféta tábor, Szülők Akadémiája Nevelési kongresszus utóélete, az Ifjúságsegítő képzés, a Szülőnek lenni tanácskozás Hálózat a tanszabadságért, az AGÓRA Oktatási Kerekasztal mintegy 30 pedagógus és egyéb társadalmi szervezettel jelentett kapcsolatot.

„Az MPT-t, együttműködést kérve több különböző, a nevelés-oktatás jövőjét is érintő kezdeményezés, szervezet kereste meg. Az Elnökség minden szakmai megkeresésre szakmai munkája felajánlásával válaszol” – szól az Elnökségi határozat.

A NAT a vitaanyagot oktatáspolitikai és neveléstudományi szempontból egyaránt értékelte és véleményezte a Társaság. Rendkívül rövidnek tartották a véleményezési időt, társadalmi-szakmai konszenzus esélye így illuzórikus volt. Az új Köznevelési törvény és a Nemzeti nevelési program erőteljesen központosító törekvés. Folyamatai ellentétesek, veszélyeztetve a korábbi évtizedek innovációs eredményeit, a pedagógiai kultúra további erősödését. Ráadásul a túlrészletező, előíró, erőteljesen ismeretközpontú tananyagtartalom és vonatkozó időkeretek lehetetlenné teszik a fejlesztési területek – nevelési célok megvalósítását, másrészt kulcskompetenciák fejlesztését.

A jelenlegi dokumentumot és az abban foglalt erőteljes tartalmi-tantervi centralizációt károsnak, a hazai hagyományokkal és a nemzetközi tendenciákkal ellentétesnek tartja az állásfoglalás. A központosítás többek között a fenntartói jogosultságok változásában, a kötelező tananyag majdnem teljességét NAT-ban való rögzítésében, a pedagógiai szolgáltatásokat állami szervezetekkel való biztosításában, a tankönyvterjesztés egészének állami kézbe vételével érthető tetten.

Az elnökség szélesebb kapcsolatait a nyilvánosság, az elektronikus és hagyományos levelezés, a honlap és néhány pedagógiai szaklap is támogatta. (Új Pedagógiai Szemle,   A Kisgyermek, Köznevelés, Felnőttképzés) Ennek köszönhetően szervezeten kívüli látogatókat, társulókat is üdvözölhettünk.

A tájékoztatás elektronikus lehetősége, eredménye lényegesen javult. A Társaság életét a honlap majdnem teljesen tartalmazza. A testületek üléseinek emlékeztetői tömören követhetők, és visszamenőleg is vizsgálhatók. A közel 30 szakosztály 26 és 5 cikk közlésével, a 15 tagozat 12 – 4 bejegyzéssel szerepelnek a honlapon. Igaz, hogy a cikkek cím
szó alatt meghívók, illetve rendezvényük címét, időpontját jelzik csak, de mutatják, hogy ezen szervezeti egységek élnek, működnek. A jelentés készítése alkalmával három napon hét alkalommal, 42-68 közötti aktív böngészőt jelzett a rendszer. Érezhető, hogy a Társaság honlapja egyre fontosabb lesz. Sajnálatos azonban, hogy a tervek többségében nem kerültek fel a honlapra.

Az elnökséggel a kapcsolat alapját jelentik a Társaság szervezeti egységeinek alakulásával kapcsolatos iratok, amelyek megküldésre kerülnek az elnökségnek. Az elnökség tagjainak személyes kapcsolatai is szélesek, bár a mostani helyzetben még kevésbé érhetőek el személyesen a távolabbi szervezti egységek még az instruktorok számára is. (Pénz és időhiány!)

A megtalálható beszámolókban szereplő témák többségében nagyon aktuálisak, jeles előadók voltak, ennek ellenére sajnos, kevés résztvevőről szóltak továbbra is a bejegyzések. A nehézségekről szóló rész megállapításaival ez talán egészen érthető.

Örömteli, hogy a Társaságban dolgozó Horváth Zsuzsa, Kárpáti Andrea, Krekó Ilona a Vopaleczky György a Magyar Kultúra Napján állami elismerésben részesült. Gratulálunk nekik.

A gyengén működő szervezeti egységekkel kapcsolatban az elnökség sokirányú tevékenységet folytatott az életbetartásra, újjáélesztésre, többször sikerrel. Jelenleg két egység van megszűnési veszélyben.

 

 

A Társaság működése

 

 A Társaság 2011-ben is az alapszabály által meghatározottak alapján működött.

Tevékenységét alapvetően a következők határozták meg, illetve befolyásolták:

1.      A kormányzatnak a civil szférájára vonatkozó politikai és gazdasági (pénzügyi) döntései.

2.      A közoktatás elhúzódó törvénykezési folyamata, amely nem biztosított stabilitást a szakmailag érdekelt szervezetek (benne társaságunk) kiegyensúlyozott működéséhez.

3.      A tagság és a köréje szerveződött különböző érdekeltségű csoportok szakmai elbizonytalanodása, az érdekérvényesítő törekvések bizonyos mértékű elgyengülése.

4.      A tagság erodálódása főképpen az elidősödéssel, a fiatalok nagyobb mértékű hiánya.

5.      Egyes szervezeti egységek működésének esetlegessé válása, ezekben a vezetői stabilitás hiánya.

6.      A pénzügyi lehetőségek, források szűkülése.

 7. Nem történt előrelépés az Új Pedagógiai Szemle kiadásával kapcsolatban. A folyóirat jelentős financiális és személyi problémákkal terhelt.

 

A tevékenység erősödésének néhány vonatkozása:

1.  Az elnökség rendszeres tevékenysége.

2.  A szervezeti egységekkel történő jó adminisztratív kapcsolattartás.

3.  A budapesti rendezvényekhez megfelelő helyiség állt rendelkezésre.

4.  Az irodavezető (Fábry Ilona) kitűnő kapcsolati és adminisztrációs munkája.

5.  Az elnök (Benedek András), az ügyvezető elnök (Trencsényi László) és az alelnökök (Fábry Béla, Kraiciné Szokoly Mária) jelentős közéleti, szakmai szerepvállalása.

6.  A regionális programok segítése.

7.      A taglétszám növelésére tett intézkedések (részleges) eredményei.

8.      A pénzügyi gazdálkodás ésszerűsítése, a működés fenntarthatóságának biztosítása.

  1. Önállóan vagy társkiadóval jelentek meg értékes művek. Jó volt az együttműködés A Kisgyermeknevelés c. folyóirat szerkesztőségével.

10.  A társaság és néhány szervezeti egység munkájával, személyével kapcsolatban jelentős média-megnyilvánulás volt.

 

Jellemző tevékenységi forma volt a különböző szervezeti egységek közös rendezvénye, illetve más szervezetekkel, intézményekkel történő együttműködés, szakmai programok tartása. Ebben jelentős szerepe volt annak, hogy azok a szervezeti egységek tudtak eredményesen működni, ahol a vezetők számára munkakörük révén infrastruktúra állt rendelkezésükre.

A társaság vezetőinek dinamizmusa jó hatású volt a szervezeti egységek, a tagság aktivizálására, valamint annak a köztársadalmi elfogadottságnak a növeléséhez, amely által a MPT ma is jelentős szakmai-civil tényezője a közoktatás-politikának, közreműködője a tagság szakmai aktivitása orientálásában, a társaság érdekeltségének hangsúlyozásában.

A két kollégium (a vezetői és a szakmai) teljesítménye, dinamizmusa az elvárhatóhoz képest gyengébb volt, ebben tagjai egy részének inaktivitása is szerepet játszott, főképpen a szervezeti egységek egy részében mutatkozott vezetőválság miatt.

A tagság szakmai morális állapota kielégítő, az Etikai Bizottságnak nem kellett hozzá tartozó üggyel foglalkozni.

 

Pénzügyi gazdálkodásunkról 2011-ben

 

Az MPT közhasznú szervezet, így egyszerűsített éves beszámolót készít. A Társaság a kettős könyvvitelnek megfelelően a tulajdonában lévő eszközeiről és azok forrásairól, a gazdasági műveletekről nyilvántartást vezet. A könyvelés precíz, áttekinthető, amelyet a Felügyelő Bizottság tagjainak ez évi vizsgálata is megerősít.

A Társaság éves gazdasági terv alapján működik. A gazdálkodás szabályosságát a gondosan összeállított könyvelői jelentés is alátámasztja.

A bevételek saját forrásból, tagdíjakból, 1 %-os adófelajánlásokból, de főként pályázati támogatásokból képződtek. 2011-ben csökkentek az 1%-os adófelajánlásokból és a más adózótól kapott támogatások, illetve a közhasznú tevékenységből származó bevétel is 2573e Ft-tal csökkent. A csökkenés abból adódott, hogy kevesebb lett a pályázati lehetőség, illetve a működésre kiírt pályázatok keresztféléves elszámolásban kerültek elszámolásra, így a bevételek az előző évet érintették. Az iroda nagy erőfeszítésekkel próbálta behajtani azon számlákat, melyek különböző konferenciák (Tani-tani konf. február, NÜK követő 2011. május) regisztrációs díjaként bocsáttattak ki, az illető regisztrált, de nem jelent meg. Néhány nehéz körülmények között élő pedagógus esetében a Társaság tudomásul vette a fizetés elmaradását. A 2011-es bevétel fentiek miatt 825eFT-tal kevesebb, mint az előző évi.

A bevételek csökkenése miatt a kiadások is csökkentek, mindösszesen 509e Ft-tal (8612e Ft). Jelenleg megtakarítást jelentett az irodabérlemény bérbeadójának bizonytalan jogállása, ennek következtében Társaságunk megtakarítást mutatott ki, amely várhatóan 2012-re képez kiadási kötelezettséget.

A 2011-es, adózás előtti eredmény -226 e Ft, a vállalkozási tevékenység eredménye 23e Ft volt. A tárgyévi közhasznúsági eredmény -269e Ft, mely fedezetére az előző évben képződött maradványt használta fel a Társaság. A tárgyi eszközök nettó értéke 12e Ft, a követelések értéke 158e Ft. Ebből a vevőkövetelés 111e Ft. 47e Ft adótúlfizetésből adódik. A pénzeszközök értéke 2496e Ft – ebből 1135e Ft lekötött betét a főszámlán, a TÁMOP pályázat alszámláján 809e Ft. A pénztár egyenlege 97e Ft, a saját tőke összege 2570e Ft, ebből az indulótőke 1003e Ft, a tőkeváltozás 1793e Ft. Az eszközök és a források összege 2011. december 31-én 2707e Ft.

A mérlegbeszámoló és a helyszíni tapasztalat alapján elmondható, hogy a Társaság gazdálkodása szabályos, kiegyensúlyozott és a körülményeknek megfelelően igen takarékos volt az előző évben.

 

Közhasznúsági jelentés

 

A Magyar Pedagógiai Társaság a 2011. évben közhasznú szervezetként teljesítette feladatait. Alapszabálya szerint vette ki részét a nevelésügy közéletéből. A felügyelő bizottság a jelentést megismerte és elfogadásra javasolja.

 


Taglétszám, tagnyilvántartás, ügyvitel, működési feltételek

 

A taglétszám 2010. dec.31-ig 2166 fő volt. Ez többé-kevésbé változatlan. Kilépés csak elenyésző mértékben történt, betegség vagy idős kor miatt. Sajnos, 11 haláleset történt. Az új belépők száma nem magas. 

A korosztály összetétele: Többségében aktív nyugdíjasok, akik továbbra is szívükben őrzik a hivatás szeretetét. A túlterhelt fiatalabb kollégák nehezebben kapcsolódnak be a társasági életbe. Munkaidőben nehéz eljönni az iskolából, pedig a szakmai rendezvényeken való részvétel sokszor a továbbképzésekbe is beleszámít.

A munkabizottságok, szakosztályok tevékenysége színes és gazdag, néhány helyen akadozott vagy lassult le a munka személyi vagy anyagi okok miatt. Csak köszönet illeti a kollégákat, akik a megnehezült anyagi lehetőségek mellett is életben tartják a társaságot.

A tagdíjfizetés elfogadható, az 1% kis mértékben csökkent, ami elsősorban abból adódik, hogy a nyugdíjasok között kevesebb a munkavállaló.

Egyre többen kapcsolódnak be a számítógépes ügyvitelbe, olvassák a honlapot, tájékozódnak az eseményekről.

Az iroda bérleti jogviszonya ápr.28-án megszűnt, új helyre kellett költöznie. Ez meglehetősen sok munkát adott az irodavezető kollégának,aki egyébként is egyedül végzi a társaság szerteágazó ügyviteli feladatait. Köszönet érte. Reméljük, az új helyen is olyan tartalmas szakmai programok alakulnak a különböző szervezeti egységek között, mint eddig.

A szponzorok, pályázatok száma egyre csökken, a feladatok viszont egyre szaporodnak. Így ebben az évben sincs könnyű helyzetben a 120 éves MPT.

 

J A V A S L A T O K

 

·      Javasoljuk, hogy szervezeti egységek honlap részeinek folyamatos aktualizálása megtörténjen.

·      A két Kollégium munkájának újraszervezése.

·      Megfelelő helyiség biztosítása a szervezeti élet folyamatosságához.

·      A szervezeti egységek vezetői struktúrájának áttekintése, a szükséges változtatások segítése.  

·      A területi felelősök munkájának rendszeressé tétele, a kollégiumi üléseken történő tájékoztatásuk igénylése.

·      Az ÚPSz-vel kapcsolatos társasági álláspont következetes érvényesítése.

·      Új lehetőségek felkutatása a pénzügyi konszolidáció érdekében.

·      A közös kiadványok megjelentetésének segítése, számának növelése.

·      Direkt és indirekt módszerekkel növelni kell a tagdíjfizetési hajlandóságot.

·      Továbbra is jelen kell lenni a médiában, ehhez olyan partnereket kell keresni, akik/amelyek biztosítják az időközönkénti megjelenést.

·      Szép lenne, ha az MPT bekapcsolódna egy Senior Akadémia létrehozásába valamelyik felsőoktatási intézményben. Nagy igény lenne rá a nyugdíjas kollégák között. Vagy díszoklevelet adományozna a jubiláló illetve az aranydiplomás kollégáknak.

·      Érdemes lenne tervet készíteni a más szervezetekkel közös vállalkozási tevékenységek létrehozására, bővítésére.

 

A jelentés készítésében a felügyelő bizottság minden tagja részt vett.

 

B u d a p e s t, 2012. május 09.

 

 

                                                                                                dr. Novák István

                                                                                                         elnök

Kategória: Felügyelő Bizottság | A közvetlen link.

Vélemény, hozzászólás?