Felnőttképzés

Beszámoló az MPT Felnőttképzési Szakosztály 2018. évi tevékenységéről s a 2019. évi tervek

2018-ben a Felnőttképzési (nevelési) szakosztály munkájának középpontjában két kiemelt feladat állt: egyrészt a szakképzés i törvény változásai kapcsán a helyzet elemzése, az arra törtnő reflektálás, másrészt kapcsolatfelvétel és együttműködés fiatal szakemberekkel, egyetemi hallgatókkal a szakosztály tagságának fiatalítása érdekében. Az év során az alábbi rendezvényeket valósítottuk meg.

 Megvalósult az a tervünk, hogy egyetemi hallgatók számára a felnőttképzési szakosztály szervezésében szakmai műhely foglalkozásokat tartottunk 2018. márciusban és októberben  a felnőttképzés európai és magyarországi helyzetéről, különös tekintettel a felnőttképzés munkaerőpiaci fontosságáról, valamint a gazdasági és technológiai fejlődés következtében a felnőttképzés változó feladatairól A beszélgetések középpontjában az Ipar 4.0-ból következően a felnőttképzés korszerű értelmezése, a munkahelyi tanulás és a tudásmenedzsment napi gyakorlattá történő megjelenítése a munkahelyi szervezetek tanuló szervezetekké történő fejlesztése állt. A műhelymunkába bekapcsolódott az EPALE program Magyarország, amelynek honlapján megjelent a műhelymunkában résztvevő hallgatók egy-egy írása, a hallgatók blogokkal csatlakoztak a nemzetközi hálózati munkához, magyar és angol nyelvű szakmai eszmecserékhez.

A 2018.tavaszi szakosztályi tevékenység centrumában a 2018. május 22-i, „25 éves a szakképzési törvény – Korszakos változások – új irányok” c. szakmai konferencia megrendezésében való aktív szervezői és előadói részvételt állt. Az egynapos országos konferencia – az MPT elmúlt évi nagyrendezvényeihez hasonlóan – igen nagy érdeklődés mellett zajlott, mint a kormányzati képviselők előadói jelenlétét, mind a hallgatóság létszámát és aktivitását illetően. A szakosztály a konferencia délutáni egyik „Kihívások és lehetőségek a szakképzésben – A munka alapú tanulás elméletétől a szakképzés napi valóságáig” c. panelbeszélgetés gazdája volt. A panelbeszélgetésben nevesített előzetesen felkért hozzászólók voltak: Kraiciné Szokoly Mária, Derényi András, Valló Péter, Vedovatti Anildo). (L. A mellékletben a felkért hozzászólások kivonata.)

Az őszi tevékenység az Ünnepnapok a felnőttkori tanulásért 2018’ címen meghirdetett felnőtt tanulók heti rendezvények álltak.  2018-ban a programsorozatban 15 budapesti és nyolc vidéki helyszínű rendezvény valósult meg és hét programban társrendező volt az MPT. Az „ünnepnapok”… programsorozata számos szakosztály közös szervezésében valósult meg, ebből a felnőttképzési szakosztály saját rendezvénye a hagyományos felnőttképzési road show volt, amely 2018-ban két nagyrendezvényt jelentett.  2018. október 9-én a PTE BTK Humán Fejlesztési és Művelődéstudományi Intézetben megrendezett 40 fős szimpózium a felnőttoktatás és a felnőttkori tanulás területéhez kapcsolódó kutatások és elemzések bemutatásának és vitájának volt a helyszíne.

A Kaposvári Egyetemen, 2018. október 11-én, „A felsőoktatás pedagógiája” kerekasztal beszélgetés a felsőoktatás a felsőoktatás mibenlétéről és módszertani kultúrájáról címmel szervezett, mintegy 20 fős találkozón egyetemi vezetők, hallgatók és oktatók, valamint szakképzésben dolgozó felnőttképzési szakemberek vettek részt. Mátrai Zsuzsa előadása a felnőttkori tanulással és a felsőoktatással kapcsolatos elméleti kérdéseket vetett fel, amelyet számos hozzászólás követett, de ezek kis része érintette közvetlenül a témát. A hozzászólók főként az aktuális problémákról beszéltek, mint pl. a szakképzésbe beiskolázott hallgatók alacsony felkészültségéről. A rendezvény tapasztalat alapján megállapítható volt, hogy olyan témákban kell rendezvényt szervezni, melyek közel állnak az oktatásügy aktuális problémáihoz vagy olyan helyi különlegességeket mutatnak be, melyeket csak a közvetlen környezetükben lehet megismerni. (Melléklet)

.

A már hagyományosnak számító éves pedagógiai-andragógia könyvbemutató 2018. október 29-én a K11 Művészeti és Kulturális Központban volt. ahol tizenhárom megjelent kiadványt mutattunk be. A könyvbemutató keretében került sor került Debreczeni Tibor  szerzőtársunk születésnapi köszöntésére. (Melléklet).

 Szocio-andragógia műhely

A szakosztály keretében kiemelkedő munkát végez Szeitz János vezetésével a „Felnőttnevelés-fejlesztés a demokratikus társadalomban” c Szocio-andragógia műhely, amely 2018-ban nyolc alkalommal, minden hónap utolsó keddi estéjét rendezett műhelyfoglalkozást. A műhely fontosságát mutatja, hogy a 2018. évi rendezvények egy része a Hilscher Rezső Szociálpolitikai Egyesülettel együttműködésben valósult meg. A rendezvények közül jelentőségében kiemelkedik az áprilisi rendezvény, amelyen L. Ritók Nóra volt az előadó és „Hagyjunk fel a szegények hibáztatásával” címmel tartott élénk beszélgetést követő előaádást. az ELTE TÁTK 1117 Péter sétány 1/a, földszint, Kari Tanácsterem

A Műhely a LLL jegyében az intézményközi átmenetek kérdéséről szervez műhelybeszélgetéseket.

 Együttműködés az Opus et Educatio c. szakmai folyóirat szerkesztő bizottságával.

Az év során együttműködtünk az Opus et Educatio c. folyóirat szerkesztőbizottságával, abból a célból, hogy a segítve a szakosztály kutatással is foglalkozó tagjait, minél több igényes tanulmány jelenjen meg a folyóiratban. E támogató szerkesztő munka eredményeként két a szakosztály tagságához kapcsolódó tanulmány jelent meg, illetve az Opusban jelent meg a a 2018. májusi konferencia kötete is, amely jelentős szerkesztői munkát jelentett a Felnőttképzési szakosztály által szervezett panelbeszélgetés anyagai kapcsán.

 Megindult az együttműködés a Diszlexiás szakosztállyal, több fiatal, e témában dolgozó egyetemi hallgató bevonásával.január 6.

Kraiciné Szokoly Mária

a szakosztály elnöke

 1. Melléklet

25 éves a szakképzési törvény – Korszakos változások – új irányok szakmai konferencia

„Kihívások és lehetőségek a szakképzésben – A munka alapú tanulás elméletétől a szakképzés napi valóságáig” c. panelbeszélgetés felkért hozzászólásainak összefoglalója

Előadó neve: Kraiciné Szokoly Mária PhD, c. egyetemi docens ELTE PPK FTI

 Előadás címe: Európai uniós elvek és a szakképzés magyar gyakorlata

Napjaink talán egyik legnagyobb kihívása, hogy nő a szakadék a globális gazdaság munkaerővel szembeni elvárásai és az oktatás-képzés világából kikerülők tudása, képességkészlete között. Egyre többen beszélnek a formális tanulási utakon megszerzett végzettségek gyors avulásáról, elértéktelenedéséről, a gyakori szakmaváltás kényszeréről, a nem formális munkahelyi tanulás felértékelődéséről.

 Az elmúlt évtizedben megjelent az élethosszig tartó tanulás politika új generációja, az OECD által bevezetett képesség stratégia, amely paradigmatikus gondolkodásmód-váltást jelent, különbséget tesz a formális végzettségek (qualifications) és a képességek (skills) között, s a kvalifikációval szemben a képességek használatára helyezi a hangsúlyt. Új hatékonyságnövelő tényezőként jelenik meg munkahelyi szinten a tudással és képességekkel való tudatos gazdálkodás, vagyis a tudásmenedzsment és az innováció területe.

A képesség stratégiával párhuzamosan megjelentek a képesítések összehasonlíthatóságát és a munkaerő szabad átjárását biztosító európai és nemzeti képesítési keretrendszerek, így a Magyar Képesítési Keretrendszer is. Alapja a tanulási eredmények koncepciója, amely a bemenet helyett a kimenet felől építi fel a képzést, továbbá az oktatás-képzés helyett a tanulás fejlesztésére, szervezésére, vizsgálatára helyezi a hangsúlyt és fontos eleme az előzetes tudás beszámítása.

A munkaadók és munkavállalók körében és a közbeszédben is tudatosítani kell, hogy napjainkban a figyelem a közoktatásról egyre inkább a felnőttkori és a munka alapú tanulásra kerül. Felértékelődik az oktatás és a gazdaság közötti intenzív együttműködés jelentősége, annak érdekében, hogy az uniós elvek és a jó gyakorlatok érvényesüljenek a szakképzés magyar gyakorlatában is, különös tekintettel a hátrányos helyzetű, alulképzett társadalmi csoportok felzárkóztatása és munkaerőpiaci helyzetének javítása. Mindez a magyar gazdaság sikerességének egyik záloga.

Előadó neve: Kereszty Orsolya PhD habilitált egyetemi docens, intézetigazgató (ELTE PPK Felnőttképzés-kutatási és Tudásmenedzsment Intézet)

Előadás címe: A munka alapú tanulás aktuális kérdései

Napjainkban a gazdasági növekedés biztosításában a munkahelyeknek meghatározó szerepe van, ebből adódóan állandó céljuk a versenyképesség megtartása és növelése. Ehhez alapvető eszköz a munkavállalók munkahelyi tanulásának megfelelő szervezése és támogatása is.

A felnőttkori tanulás leginkább a munkával vagy professzióval kapcsolatos, a munkahelyen végzett folyamatokhoz kapcsolódik. Bár felnőttkorban a tanulás mindhárom formája jelen van, mégis leginkább a nemformális és informális tanulás a jellemző, a kettő közül a tudások és készségek megszerzésének leghatékonyabb formája az informális tanulás.

A tudásalapú társadalomban alapvető kérdés, hogy milyen mértékben tudnak saját tudást létrehozni a tudást szervezetek, és azt hogyan tudják menedzselni, hozzáférhetővé tenni, fejleszteni, melynek meghatározó része, hogy milyen módon gondolkodnak a kevésbé mérhető informális tanulásról.

Előadó neve: Derényi András felsőoktatás-kutató

Előadás címe: A képesítési keretrendszerekben rejlő lehetőségek a szakképzés fejlesztésére

Ez a felvezető előadás áttekinti és összehasonlítja az európai és hazai képesítési keretrendszerek eredeti céljait, ambícióit, és jelenlegi aktuális eredményeit, helyzetét, majd ennek nyomán azt igyekszik körüljárni, hogy a rendelkezésre álló egyre több, a képességpolitikák implementálását támogató nemzetközi eszköz milyen további lehetőségeket hordoz a hazai képesítési alrendszerek, és a konferencia témája miatt különösen a szakképzés további fejlesztése számára.

Előadó neve: Valló Péter, a Budapesti Komplex Szakképzési Centrum igazgatója:

Előadás címe: A szakképzés kihívásai a szakképzési centrumok nézőpontjából

A szakképzésben a rendszerváltást követő időszakban, 1990 – 2015 között a szakképzésben több alkalommal is jelentős változás következett be. A változások sorában 2015-ben az állami fenntartású – Nemzetgazdasági Minisztérium fenntartásában működő – szakképzők úgynevezett szakképzési centrumokba tömörültek. E változás részeként 2016. szeptemberétől létrejött a szakgimnáziumok rendszere, amelyben a tanulók egyszerre szerezhetnek érettségit és technikusi végzettséget. Az eddigi szakiskolákból szakközépiskolák, a speciális szakiskolákból szakiskolák, a szakközépiskolákból pedig szakgimnáziumok lettek. A változtatásokat indokolta a szakképzésben tanulók száma rohamosan csökken. A csökkenő létszám mellett másik probléma, hogy jelentős számú alulmotivált, készség-képesség hiányos gyermek érkezik a szakképző iskolába, amit a szakképzés rendszere, pedagógusai önmagukban megoldani, kezelni nem képesek. A probléma kezelése érdekében a Budapesti Komplex Szakképzési Centrumban (a továbbiakban BKSZC) egyrészt különböző módszerekkel-programokkal segítjük a tanulókat, másrészt iskoláink felméréseire alapozott intézkedési tervek kidolgozásával és megvalósításával igyekszünk úrrá lenni a nehéz helyzeten.

A BKSZC iskoláiban a lemorzsolódás csökkentésére, a hátrányok leküzdésére, a motiváció növelésére a Komplex Instrukció Programot (KIP) alkalmazzuk. A KIP heterogén tanulói csoportok nevelésére alkalmas, csoportmunkán alapuló oktatási módszer, amelyben a kognitív képességek fejlesztés mellett nagy hangsúlyt kap a tanulók viselkedésének formálása, a szocializáció is.  Az osztályon belüli státuszbeli problémák időben felismerhetőkké és kezelhetőkké válnak; lehetőség nyílik az együttműködési normákra történő felkészítésre; sokféle, eltérő képességeket megmozgató tananyag alkalmazásával lehetséges a megbúvó képességek kibontakoztatása.

A BKSZC  munkája során törekszik a szakképzés kihívásaira keresni és megtalálni a választ. Feladatának tekinti a termelés különböző ágazataiban tapasztalható szakemberhiány csökkentését. Célunk, hogy minden fiatal és felnőtt tanuló megtalálhassa azt a szakmát, amiben kedvét is leli, kiélheti benne kreativitását, kézügyességét, vagy kiaknázhatja szellemi képességeit. Ennek érdekében ösztönözzük és támogatjuk tanulóinkat országos és nemzetközi szakmai versenyeken történő részvételen.  A motiváltság növelésében is segítséget nyújt a Szabóky Adolf Szakképzési Ösztöndíj, mely során a hiányszakmát választó tanulók – tanulmányi eredménytől függően – 10 000 és 50 000 Ft közötti havi ösztöndíjban részesülhetnek. Nagy hangsúlyt fektetünk a pályaorientációs munkára, a különböző szakmák megismertetésére, hogy ezzel is csökkentsük az iskolát szakma nélkül elhagyók számát. A duális képzés szervezésében partnerségi együttműködésre törekszünk a kamarákkal.

 1. sz. melléklet

Felnőttképzési Road Show 2018 Pécs’

 1. október 9. PTE BTK Humán Fejlesztési és Művelődéstudományi Intézet/Fsz. A terem – 7633 Pécs, Szántó Kovács J. 1/B.

Téma: Az andragógia vonzásában: a felnőttek tanulását és tanítását érintő jelenségekről 

Program:

Kraiciné Dr. Szokoly Mária (ELTE PPK, Felnőttképzési-kutatási és Tudásmenedzsment Intézet): Köszöntő

Dr. habil Huszár Zoltán, egyetemi docens, mb. intézetigazgató (PTE BTK HFMI): Köszöntő

 Cserné Dr. Adermann Gizella, címzetes egyetemi tanár (PTE BTK HFMI): A felnőttkori tanulás támogatására való felkészítés a felsőoktatásban

Dr. Kocsis Mihály, címzetes egyetemi tanár (PTE BTK HFMI): Felnőttkori tanulás és professzió

Dr. habil Bajusz Klára, PhD egyetemi docens (PTE BTK HFMI): Idősoktatás a mai Magyarországon

Dr. Koltai Zsuzsa, PhD egyetemi adjunktus (PTE BTK HFMI): Helyzetkép a múzeumandragógia hazai és nemzetközi trendjeiről

Dr. habil Németh  Balázs, PhD egyetemi docens (PTE BTK HFMI): Az Andragógia MA és az ESRALE – European Adult Education MA képzési programjának kapcsolódási pontjai

 Felnőttképzési Road Show 2018 Kaposvár’

Mátrai Zsuzsa: A felsőoktatás pedagógiája (A bevezető előadás összefoglalója)

A felsőoktatást gyakran éri kritika abból a szempontból, hogy mennyire készíti fel a hallgatókat a munkaerő-piaci követelmények teljesítésére. A kritika az oktatás tartalmára és módszereire egyaránt vonatkozik, melyek sokáig megfeleltek a gazdasági igényeknek és a kongruens foglalkoztatásnak, amikor a diploma és a munkakör még nagyrészt fedte egymást (pl. az orvosi egyetemet végzett orvos lett, a tanárképzőt végzett pedig tanár).  Ebben a hosszú időszakban az felsőoktatás lényegében jól fogta fel a feladatát, vagyis döntően speciális képzést nyújtott elméletben és gyakorlatban egyaránt. Az inkongruens foglalkoztatás terjedésével azonban, amikor a munkaerő-piaci elhelyezkedésben a diploma és a munkakör illeszkedését sem a munkaadó, sem a munkavállaló nem tekinti minden esetben meghatározó szempontnak, a speciális tudás közvetítése mellett sokkal nagyobb szerepet kellene kapnia a transzfertudás biztosításának a felkészítésben. Kétségtelen, hogy a transzfertudást elősegítő kompetencia alapú oktatás elemei megjelennek már a mintatantervekben, de az oktatás hagyományosan hármas tagolása, konkrétan az elméleti előadás, a hallottak szeminarizálása és a terepgyakorlat, nem ad elegendő teret a hallgatók önálló tanulására, az oktatókkal való folyamatos interakcióra. A vitaindító előadás azt veti fel, hogy a kutatással tanulás, mint önálló hallgatói tevékenység, mennyiben és milyen módon segítheti elő a transzfertudás növekedését az alap- és a mesterképzésben egyaránt.

Kulcsfogalmak: kongruens és inkongruens foglalkoztatás, speciális és transzfertudás, kutatással tanulás

 3.sz Melléklet

A Magyar Pedagógiai Társaság pedagógiai-andragógiai könyvbemutatójaoktóber .29. 15 óra K11 Művészeti és Kulturális Központ (Bp. VII. ker. Király utca 11.)

Bemutatott könyvek:

Hegyi-Halmos Nóra: Mi a pálya? Az iskolai pályaorientáció szerepe és gyakorlata a hazai gimnáziumokban. ELTE Eötvös Kiadó. 2018. Bemutatja: Kraiciné Szokoly Mária

Trencsényi László (szerk.): Tanúhegyek. MPT, 2018. Bemutatja: Mudri Zsuzsa

Torgyik Judit: Tanulás a múzeumpedagógia módszereivel. Eötvös József Könyvkiadó  2018. Bemutatja: Tölgyesi József

Kövecsesné Gősi Viktória „A környezeti nevelés gyakorlata az erdei iskolában” Hazánk Kiadó, 2015.

Loránd Ferenc: Szakirodalmi munkássága MPT 2018.Szerkesztette és bemutatja: Hortobágyi Katalin

Ponyi László: Közművelődés és a romák. Roma közösségi házak vizsgálata az Észak-magyarországi régióban (Kiadás alatt)  ELTE Eötvös Kiadó 2018. Bemutatja: Feldman László, andragógia mesterszakos hallgató

Csillagfényben Neveléstudományi megelőzés III. kötet. Szerkesztette és bemutatja: Czakó Kálmán Dániel Örökségünk Könyvkiadó. 2018.

Mesterek és tanítványok. Nógrádi pedagógus portrék. (Szerk: Szabó Istvánné és Varga Csilla) MPT Nógrád Megyei Tagozata 2018. Bemutatja: Szabó Istvánné szerkesztő

Turcsányi László: Egy hosszú pálya a kultúra szolgálatában. Általános Művelődési Központok Országos Egyesülete 2018.Bemutatja:Tarcsa Zoltán

Debreczeni Tibor:  Bizony, életre szólt. Magyar Pedagógiai Társaság 2018.Bemutatja: Mányi István Ybl díjas építész

Makai Éva: Korczak-tanulmányok. Új Helikon Bt. Budapest, 2018. Bemutatja: Simon Mária

Morva Péter: Muzsikáló Gyermekrádió. Kiadó MPT 2018. Bemutatja.: Trencsényi László

Nagy Ádám (szerk.): Nevelj Jedit. Atheneum Kiadó  2018. Bemutatja: Eperjesi Gergely

Az MPT Felnőttképzési Szakosztály 2019. évi munkaterve

 

 A szakosztály 2019-ben változatlanul kiemelt célként kezeli a Szakosztály belső munkájának élénkítését, gazdagítását, fiatalok bevonását a napi munkába. Tervezett feladatok:

 

 • Folytatjuk a 2017-ben megkezdett, a fiatal andragógusok bevonására irányuló munkát, újabb szimpóziumokat szervezünk, és ösztönözzük a fiatal szakembereket ismeretterjesztő művek írására, illetve az EPALE honlapon kialakított e-felületen blogok írására és szakmai anyagok feltöltésére.
 • Folytatjuk az együttműködést az Opus et Educatio szerkesztőségével új tanulmányok megjelentetése céljából.
 • Az MPT honlapján elérhetővé tesszük az MPT Felnőttképzési szakosztályi tagjainak elmúlt években publikált tanulmányainak válogatását és a felnőttképzési, és közösségszervezési ajánló bibliográfiát.
 • .Folytatjuk a Felnőtt tanulók hete rendezvénysorozatot, két városban a Felnőttképzési road show 2019′ programot szervezünk.
 • Részt vállalunk az EUEU 2020. évi magyarországi konferenciájának előkészítésében.
 • Figyelemmel kísérjük a Szocio-andragógiai Műhely havi rendszerességgel szervezett műhelyfoglalkozásait az andragógia, a pedagógia és a társtudományok képviselőinek meghívásával.
 • Terveinket mindenkor az MPT társ szakosztályaival történő együttműködés keretében valósítjuk meg. 2018-ban két szakosztály és egy egyetemi műhely munkájához kapcsolódunk:
 • Együttműködés a Szegedi Egyetem Egészségtudományi Kar Szociálpolitikai Tanszék által kezdeményezett Közösségi értékek Műhely megvalósításában, évente három műhelyfoglalkozás megszervezésével.
 • Együttműködés a Pályaorientációs, a Felsőoktatási szakosztály és a Diszlexia szakosztály 2019. évi nagyrendezvényének megvalósításában.január 6.

 

2019. január 6.

Kraiciné Szokoly Mária

a szakosztály elnöke

 

Kategória: Felnőttképzési Szakosztály | A közvetlen link.

Vélemény, hozzászólás?