Hírek a Gyermekérdekek Szakosztálya – Korczak munkabizottságtól

Emlékeztető a 2018. január 12-én tartott szakosztályi ülésről

A Gyermekérdekek Szakosztálya- Korczak Munkabizottság 2018. január 12-én tartott évzáró-évnyitó ülésének megvitatott, fő napirendi pontjai a 2017. évi Beszámoló, a 2018 évre javasolt Munkaterv, valamint személyi kérdések voltak. Az ülésen 2 vidéki (Erdélyi László – Eger, Kátainé Lusztig Ilona – Kecskemét), valamint 3 budapesti tagunk (Makai Éva, Orosházi Katalin, Simon Mária) vett részt; míg egy tagtársunk (Dubovszky Katalin) családi okok miatt előzetesen kimentette magát.

A szakosztályi ülés bár kis létszámmal, de nagyon konstruktív, baráti légkörben zajlott. A beszámoló kapcsán a jelenlévők hozzászólásaiból megismerhettük egymás szakmai munkaterületeit, valamint a gyermekvédelemhez és a korczaki pedagógiához kapcsolódó korábbi és jelen tevékenységeiket. Több javaslat is felmerült a nagy létszámban nyilvántartott és a ténylegesen aktív tagság diszkrepanciájának megoldására.

A beszélgetés nyomán a jelenvoltak kiegészítették, gazdagították és pontosították a beszámoló és a munkaterv szövegét, melyben erősebb hangsúlyt kapott a gyermeki jogokról szóló tájékoztatás felelőssége gyerekek, szülők és pedagógusok körében, a tájékozódás a gyermekvédelmi-gyermekjogi képzés helyzetéről a pedagógusképzésben. Ugyanígy a korczaki pedagógia szélesebb körű ismertté tétele, a kórházpedagógia helyzete iránti kiemeltebb figyelmünk, valamint új minőségű kapcsolatok keresése és kiépítése egymással és a hálózat szereplőivel.

A szakosztályi ülés elfogadta a 2017-ről szóló beszámolót és kiegészítésekkel gazdagítva elfogadta az ez évi munkatervezt.

Az ülés megerősítette a szakosztály társelnöki vezetését. A küldöttgyűlésekre küldöttekké választotta a társelnökök mellett: Dubovszky Katalint, Kátainé Lusztig Ilonát, Orosházy Katalint, Rencsényi Beatricét. A Szakmai Kollégiumba delegáljuk Erdélyi Lászlót, valamint javasoljuk Gyurkó Szilviát és L. Ritók Nórát.

*

Beszámoló 2017

Gyermekérdekek Szakosztálya – Korczak Munkabizottság

A szakosztály munkájának fő vonulatát 2017-ben a gyermekérdekekkel, gyermekvédelemmel kapcsolatos kerek évfordulók tematizálták, határozták meg.1

Ilyen volt a koratavaszi, márciusi nyílt szakosztályi ülés, melynek keretében a „Gyermekállam – gyermekálom valahol Kolumbiában” című könyve kapcsán Lévainé Dr. Kovács Marian, a könyv szerzője, szegedi tanárnő mutatta be az utcagyerekekkel foglakozó civil, szerzetesi és közösségi önkéntes programokat. 60 év telt el azóta, hogy Benposta (Jó hely) néven a diktatúra ellenében, Spanyolországban hasonló gyerekállam jött létre, melynek kolumbiai „utódszervezete” az ország polgárháborús viszonyai közepette próbál segíteni a nyomorúságos gyermekéleteken.

A Gyermekbarát mozgalom centenáriumi évfordulója kapcsán került megrendezésre áprilisban a „Gyermekbarát társadalomért 17-17” címmel a Gyermekbarát Piknik, mely tematizálni kívánta a gyermekközösségek hiányát egy közösséghiányos társadalomban. A rendezvény több mint 20 intézmény, civil szervezet és műhely összefogásával jött létre, s ebben tevékeny részt vállalt szakosztályunk is. Az egész napos szabadtéri rendezvénnyel, mely a visszaemlékezések mellett gazdag gyermekprogramokat kínált, nem csak a gyermekbarátok hagyományaihoz kapcsolódtunk, hanem fel kívántuk hívni a figyelmet a gyermekkorosztály mintegy kétharmadát sújtó szegénységre, éhezésre, az iskolai szegregációra, a gyermekvédelem hiányosságaira, annak súlyos helyzetére.

Éves munkánk legmeghatározóbb tevékenységét Janusz Korczak: Pamiętniki (Gettónapló) c. könyvének kiadásra való előkészítése jelentette. A munka még 2016 őszén indult, s a legnagyobb nehézséget az anyagi kondíciók megteremtése, a szponzorok megkeresése jelentette. A sok tanulsággal járó munka kapcsán a hazai könyvkiadás nehéz helyzetébe is bepillantást nyerhettünk, s megtapasztalhattuk, mit jelent állami támogatás nélkül, civil kezdeményezésre révbe juttatni a könyv kiadását. Nagy sikernek tartjuk, hogy mindez egy szűk esztendő alatt sikerült, így Janusz Korczak és nevelőotthoni gyerekei halálának tragikus 75. évfordulójára méltó emléket állíthattunk.

A Gettónapló bemutatására több alkalommal is sor került. Októberben az OSA (Open Society Archives – Nyílt Társadalom Archívum) Off Biennalé rendezvényének részeként, a Sztehlo Gábor nevelői szellemiségére emlékező Gaudiopolisz-program keretében tartottunk nagy érdeklődéssel kísért, sikeres könyvbemutatót a könyv fordítóinak részvételével. A bemutatót Pászt Patrícia, a könyv fordítója és Makai Éva, a könyv egyik gondozója tartották.

November 20-án, a Gyermeki Jogok Világnapján, az ELTÉ-n tartottunk ünnepélyes megemlékezést és filmvetítéssel egybekötött könyvbemutatót, együttműködésben a Lengyel Intézettel. A rendezvényen a megemlékezéseket Aáry-Tamás Lajos, az oktatási ügyek biztosa, Pan Jaroslaw Bajaczyk, a Lengyel Intézet igazgatója, Trencsényi László, az MPT ügyvezető elnöke és Lápossy Attila, az Alapvető Jogok Biztosa Hivatala Gyermekjogi Osztálya vezetője tartotta. A Gettónaplót Simon Mária szakosztályi társelnök mutatta be. Ugyanekkor került sor Salamon Eszter (az Európai Szülők Magyarországi Egyesülete elnöke) Szülő-megőrző c. könyvének bemutatására. Mindkét könyvet Sugár S. András, a műveket megjelentető Könyv és Kávé Kiadó vezetője mutatta be. Ezt követően került vetítésre Andrzej Wajda Korczak című filmje. Az esten a Lengyel Intézet szerény fogadást is adott, ahol az Intézet igazgatója méltatta az MPT aktivitását.

Szerényebb érdeklődés mellett került sor a könyv bemutatására a Könyvfesztiválon, illetve a Lauder Iskolában is.

Megkezdődött a könyv recenzióinak publikálása is az adott folyóirat műfaji sajátosságainak megfelelően (Tani-tani, Új Pedagógiai Szemle, Élet és Irodalom).

A szakosztály továbbra is részt vesz a Gyermekjogi Civil Koalíció tagjaként a Koalíció munkájában. Részt vesz továbbá a Koalíció keretén belül működő, a gyermekekkel szemben megvalósított erőszakkal foglakozó munkacsoport munkájában. A munkacsoportot Gyurkó Szilvia gyermekjogi szakértő, a Hintalovon Gyermekjogi Alapítvány alapító jogásza vezeti. A Koalíció a nemzetközi és hazai jogszabályokban foglalt kötelezettségekkel összefüggő jogszabályalkotási folyamatot monitorozza, jelentéseket tárgyal, nemzetközi visszhangot is kiváltó sajtóközleményeket adott ki és terjeszti álláspontját hazai és nemzetközi színtereken egyaránt. Ezek közül kiemelkedett a T/13976 számú törvényjavaslattal kapcsolatos állásfoglalása (ld. a határőrizeti területen lefolytatott eljárás szigorításával kapcsolatos egyes törvények módosításáról  szóló tervezet), mely gyermekjogi és menedékjogi szempontból több súlyosan aggályos javaslatot is tartalmazott (E szerint a 14 és 18 év közötti, kísérő nélküli kiskorú gyermekeket nem illeti meg a gyermekvédelmi ellátás).

Továbbra is igyekszünk az IKT lehetőségeit felhasználva a korczaki eszméket és a gyermekjogi nézőpontokat megjeleníteni. Ennek bevált formálja az “Öreg Doki” facebook oldal (Simon Mária gondozásában, 250 taggal).

*

Munkaterv – 2018

Magyar Pedagógiai Társaság Gyermekérdekek Szakosztálya-Korczak Munkabizottság2

Továbbra is kiemelt feladatunknak tekintjük Janusz Korczak műveinek magyarországi kiadását. Ennek szellemében előkészítés alatt áll a Janusz Korczak: Józki, Jaski i Franki című művének magyar nyelvű kiadása. (Együttműködés az Igazgyöngy Alapítvánnyal; illusztrációk). Támogatjuk más kiadók törekvéseit Korczak könyvek kiadásában, segítjük e kiadványok promócióját. Újabb könyvismertetéseket is szervezünk.

Nyitott szakosztályi ülést tervezünk „A gyermekvédelem és az egészségnevelés kapcsolata” témában a tavaly elhunyt Vasvári-diplomás tagtársunkra, Dr. Székely Lajosra emlékezvén, Dubovszky Katalin gondozásában.

Egész napos konferenciát szervezünk „Gyerekvilág Magyarországon 2018” címen meghívott előadókkal. Lehetséges témák: gyermekéhezés-gyermekszegénység; a nevelőszülői hálózat tapasztalatai; gyerekek a kórházban; európai integrációs programok bevándorló gyerekek számára; a gyermekjogok hazai ismerete

Kitűzött célunk az is, hogy határozottabb keretet, formát teremtsünk a gyermeki jogok terjesztésére különböző célcsoportokhoz (gyerekekhez, szülőkhöz, pedagógusokhoz). Kezdeményezünk és szívesen vezetünk gyermekjogi tréningeket. Tájékozódni kívánunk, hogy a felsőoktatási (elsősorban pedagógusképzési) mintatantervekbe integrált-e ez, illetve a gyermekvédelmi problémakör. Együttműködünk olyan civil kezdeményezésekkel, állami, egyházi szervezetekkel, melyek a gyermeki jogok elismerésének talaján állnak. Fontos, hogy közös projekteket kezdeményezzünk a hasonló elkötelezettségű MPT-szakosztályokkal, illetve fogadjuk kezdeményezéseiket (Kisgyermeknevelési Szakosztály, Szabadidőpedagógia Szakosztály, Közösségpedagógia Szakosztály, Interkulturális Pedagógia Szakosztály stb.). Vállaljuk a kórházpedagógia történéseinek nyomon követését. Keressük a nemzetközi kapcsolattartás lehetőségeit és forrásait. Áttekintést vállalunk a korczaki pedagógia és a „Koala” program hasonlóságainak és különbségeinek egybevetésére.

Törekszünk a szakosztály „éberségére”, gyermekérdekeket sértő intézkedések, törekvések nyílt bírálatára. Tagjaink konkrét, személyes feladatvállalásokat tettek egy-egy kritikus címzett levélbeni megkeresésére.

Törekszünk a gyermekvédelmi gondolat, a Korczaki-alapelvek bemutatására fiatal értelmiségiek körében (MOME stb.), akár tagtoborzás érdekében is.

A gyermekjogi szemléletnek a gyerekvilághoz juttatásában keressük a megfelelő, és erőforrásainkhoz igazodó megoldásokat. Jó példával elől járva javasoljuk, hogy az MPT honlapján kapjon rögzített helyet a Gyermekjogi Egyezmény, és kapjanak nyilvánosságot, kerüljenek fel más gyermekérdekű dokumentumok.

Működtetjük az Öreg Doki facebook-oldalt, önálló weboldalunkat frissítjük, a pedagógiai és közéleti sajtó számára információkat juttatunk, ösztönözzük és segítjük tagtársaink publikációs kedvét. Munkamódszerünkben alkalmazzuk a Google Drive eszközt.

Megerősítjük aktivitásunkat a Gyermekjogi Civil Koalicióban.

Küldötteink legjobb tudásukkal segítik a Küldöttgyűlés, a Vezetői Kollégium és a Szakmai Kollégium munkáját.

 

 

1 Elfogadta a Szakosztály ülése 2018. január 12-én.

2 Elfogadta a Szakosztály ülése 2018. január 12-én.

Kategória: Gyermekérdekek Szakosztálya-Korczak Munkabizottság | A közvetlen link.

Vélemény, hozzászólás?