Jegyzőkönyv

a Magyar Pedagógiai Társaság 2015. október 8-i rendkívüli küldöttgyűléséről

……………………………………………………………………………………………..

Időpont: 2015. október 8. 12:30

Helyszín: BMGE Q épület, kis tanácsterem (Bp. XI. Magyar tudósok körútja 2.)

1. Benedek András elnök a regisztráció alapján megállapítja, hogy a küldöttgyűlés a meghirdetett kezdési időpontban nem határozatképes. Egyben kihirdeti, hogy az Alapszabály rendelkezése szerint (10. § (10.) bek.), a meghívóban jelzett módon megismételt küldöttgyűlésre kerül sor, melynek időpontja 2015. október 8. 12:45.

2. Benedek András elnök tájékoztatja a küldöttgyűlést, hogy a regisztráció alapján 46 fő küldött van jelen. Bejelenti, hogy a megismételt küldöttgyűlés az Asz. 10.§ (10.) bek. alapján határozatképes, és a küldöttgyűlés megkezdi munkáját.

Javasolja, hogy a küldöttgyűlés a meghívóban jelzett egy napirendi pontot tárgyalja meg. Megkérdezte, hogy van-e ehhez képest más, vagy módosító javaslat? Más javaslat nem volt.

Napirend: Javaslat az MPT Alapszabályának módosítására

A küldöttek a javaslatot (a küldöttgyűlés napirendi pontját) egyhangú szavazással (46 igen), ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadták.

Benedek András elnök javaslatot tett a küldöttgyűlés munkájának személyi körére.

Levezető elnök: Benedek András

Jegyzőkönyvvezető: Kraiciné Szokoly Mária

A jegyzőkönyv hitelesítői: Mudri Zsuzsanna, Villányi Györgyné

Szavazatszámláló bizottság: Szakáll Istvánné, Zsadányi László, Varga Lajos

A küldöttek a személyi javaslatokat egyhangú szavazással (46 igen), ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadták.

  1. Javaslat az MPT Alapszabályának módosítására – előadó: Fábry Béla alelnök

Fábry Béla előadta, hogy az alapszabály módosítására a közhasznúsági eljárás miatt van szükség. A módosítások részben jogszabályi változások, részben a törvényszék kérése alapján kerültek megfogalmazásra. A módosítások az MPT célkitűzéseit, feladatait, működésének alapvető rendszerét és rendjét nem érintik. Egy fontos, az érdemi munkát érintő változás van a javaslatban. Ez a közhasznú feladatokra vonatkozik, mely a törvényszéki kérés alapján a vonatkozó jogszabály megfelelő pontjának szó szerinti átvétele. A pontosítások, kiegészítések alapján az MPT jogi értelemben alkalmassá válik a közhasznú szervezeti minősítésre.

A küldöttek a javaslatot a meghívóval együtt írásban megkapták. (az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi) Ehhez írásbeli módosító indítvány nem érkezett.

Benedek András az előterjesztő szóbeli kiegészítése után megnyitotta a vitát.

A vitában észrevétel, szóbeli módosító indítvány, megjegyzés nem hangzott el.

Benedek András a javaslatról elrendelte a szavazást. Tájékoztatta a küldöttgyűlést, hogy a hatályos alapszabály szerint az alapszabály módosításáról a küldöttgyűlés nyílt szavazás dönt. A módosításhoz a teljes küldöttlétszám alapján a küldöttek 25%-ának egybehangzó szavazat szükséges. Ez esetünkben min. 43 fő küldött igen szavazatát jelenti.

A szavazatszámláló bizottság összesítette a szavazás eredményét, és Szakáll Istvánné elnök tájékoztatta a küldöttgyűlést a szavazás eredményéről.

A küldöttgyűlés az Alapszabály módosítását 45 igen, 0 (nulla) nem és 1 (egy) tartózkodással elfogadta.

Benedek András megköszönte a küldöttek munkáját és a küldöttgyűlést bezárta.

Budapest, 2015. október 8.

Kraiciné Szokoly Mária
jegyzőkönyvvezető

A jegyzőkönyv hitelesítői:
Mudri Zsuzsanna       Villányi Györgyné

Kategória: Küldöttgyűlés | A közvetlen link.

Vélemény, hozzászólás?