Kiss Árpád Emlékbizottság

Kiss Árpád Emlékbizottság

 

Létrejött a Kiss Árpád Emlékbizottság


2007. január 9-én a Magyar Pedagógiai Társaságban létrejött a Kiss Árpád Emlékbizottság. Az emlékbizottság célja: Kiss Árpád születésének centenáriumi évében az életmű eleven örökségére irányítani a figyelmet, fokozni az igényes neveléstörténeti érdeklődést a XX. század második fele történései iránt, egybefűzni azokat a műhelyeket, közösségeket, településeket, melyek összefüggenek a jeles pedagógus-előd munkásságával. Báthory Zoltán méltatja Kiss Árpád pedagógiai jelentőségét.
A Kiss Árpád Emlékév január 24-én 10 órai kezdett az újbudai Pedagógiai Szolgáltató Központban sorra kerülő sajtótájékoztatóval veszi kezdetét. Itt bemutatkozik az Emlékbizottság, szó esik az év rendezvényeiről, átadják az Új Pedagógiai Szemle “Az Év cikke” díjait, meghirdetik az V. debreceni Kiss Árpád Emlékkonferenciát, bemutatják a IV. konferenciáról készült tanulmánykötetet. A sajtótájékoztató nyilvános, érdeklődőket várunk.
Februárban a balassagyarmati Balassi Gimnáziumban Mikonya György tart nyílt órát: Kiss Árpád és kora címmel.

Tavasszal a Fasori Gimnázium ad helyet emlékülésnek, itt a házigazdák méltatják a jeles alma mater pedagógiáját, hagyományait és jelenét, majd Kiss Árpád egykori munkatársai emlékeznek az OPI-ban töltött évtizedekre, végül egy harmadik blokkban az Országos Pedagógai Intézet utolsó, nyolcvanas évekbeli korszakát méltatják-elemzik a megszólalók.
Áprilisban a XI. ker. Önkormányzat és más támogatók segítségével kerül sor az emléktábla-avatásra a Bercsényi utcai ház falán.
Májusban a Magyar Pedagógiai Társaság ünnepi küldöttgyűlésén mind Kiss Árpádról, az egykori elnökről, mind a civil szervezet 40 év előtti újjászervezéséről esik szó.
Szeptember végén a hagyományos debreceni konferencián a programba illesztve lesz szó Kiss Árpádról, illetve a hagyatékhoz tartozó egyéb témakörökben tartanak előadásokat, lehetőséget teremtve doktoranduszoknak, pedagógia szakosoknak fellépésre, akár a helyi Kiss Árpád-emlékszoba forrásainak elemző feldolgozására is. Felvetődött a fiatal előadók pályázati ösztönzése és támogatása is.

Novemberben a balassagyarmati Balassi Gimnázium és a Kiss Árpád Általános Iskola közösen szervez konferenciát – kitekintve a Palócföld pedagógiai hagyományaira az elmúlt évszázadból, illetve a jövő kihívásaira (Arany János program stb.)
Az Emlékbizottság az év tapasztalatai alapján dönt arról: a pedagógiai társaságban asszociált közösségként együtt marad-e.

Kérjük az emlékeztető olvasóit, nyilatkozzanak: feltüntethető-e nevük az Emlékbizottság tagjaként. A jelenvoltak a maguk nevében erre felhatalmazást adtak. (Ádám György, Báthory Zoltán, Benő Kálmán, Csillag Ferenc, Csonka Csabáné, Golnhofer Erzsébet, Gyurcsó Gyuláné, Imre Éva, Jeney Lajos, Kerekes Béla és Mária, Kiss Endre, Loránd Ferenc, Mikonya György, Ollé János, Szabó Imre, Tibay András, Tölgyessy József, Trencsényi László)
Kifejezte csatlakozási szándékát Kelemen Elemér, Donáth Péter, Kozma Tamás, Tomana Györgyi. Hiller István miniszter hivatalból Szüdi Jánost delegálta.

Sajtótájékoztató – 2007. január 24.

Jeles szakemberek, közéleti személyiségek részvételével megalakult és sajtótájékoztatót tartott a Kiss Árpád Emlékbizottság, mely a kiváló neveléstudós születésének centenáriumán kívánja felmutatni a nagy előd szellemi örökségét.

2007-ben a neveléstudomány interdiszciplináris gondolkodásban elkötelezett szakmai csoportjai és szakemberei a közoktatás megannyi aktuális és fontos kihívására adandó válaszok keresése mellett alkalmat találtak arra, hogy a példaadó szakember, Kiss Árpád születésének centenáriuma előtt tisztelegjenek. A Magyar Pedagógiai Társaság a hagyományőrzést és a modernizációt egységben képviselő kivételesen nagy múltú civil szervezet. 2007-ben emlékezik meg újjáalakulásának 40. évfordulójáról. Nem véletlen egybeesés az, hogy ebben a 40 év előtti szakmai-társadalmi aktusban is fellelheti Kiss Árpád “szellemujjait”. A Magyar Pedagógiai Társaság alkalmas keret arra, hogy (a Debreceni Egyetemen hagyományosan kétévente sorra kerülő Emlékkonferencia programját is figyelembe véve) lehetőséget teremtsen Kiss Árpád szellemi örökségének méltatására, nemkülönben – e feladattól elválaszthatatlanul – az 1945 utáni magyar nevelésügy még feltáratlan vagy aktuális tudományos viták kereszttüzében álló kérdéseiről diskurzus kezdeményezésére és lefolytatására.

Az MPT eddig is működtetett olyan szervezeti egységeket (munkacsoportokat, munkabizottságokat), melyek tevékenységét a nevelésügy egy-egy nagyhatású alakja határozza meg. Szervesen illeszkedik ebbe a tradícióba és szervezetbe a Kiss Árpád Emlékbizottság létrehozása.

Az Emlékbizottság tagjai a neveléstudomány, a pedagógia, nemkülönben a nevelésügy nyilvánossági csatornáinak jeles képviselői, köztük Kiss Árpád egykori munkatársai, az MPT aktivistái, a Debreceni Egyetem vezető oktatói, Balassagyarmat és Újbuda (az életút fontos állomásainak) közéleti szereplői.
Az Emlékbizottság az Újbudai Pedagógiai Szolgáltató Központban mutatkozott meg szélesebb nyilvánosság előtt. Báthory Zoltán professzor méltatta a jeles előd életútjának és szellemi hagyatékának tanulságait, majd szó esett az emlékév eseményeiről. Ezek szerint áprilisban a Fasori Gimnázium vendéglátásában esik majd szó – a jeles alma mater bemutatkozása mellett – arról a korszakról, amikor a Fasor és a Bajza utca sarkán az Országos Pedagógiai Intézet állt és működött a maga értékelésre, mérlegállításra méltó módján. Kiss Árpád Bercsényi utcai lakásának falán emléktábla örökíti meg emlékét – avatás áprilisban. Az MPT májusi küldöttgyűlése a szakma civil szerveződéseinek jelentőségét vizsgálja majd az újjáalakulás 40. évfordulója tükrében. Szeptember 28-án kezdődik az V. Kiss Árpád emlékkonferencia, mely a szaktudomány interdiszciplináris művelőit hívja az oktatásügy – eredménytelenségei – feletti konzíliumra (Buda András konferenciatitkár a sajtótájékoztatón mutatta be a IV. konferencia kötetét). Novemberben a balassagyarmati Kiss Árpád Általános Iskola és a Balassi Gimnázium hívja azokat, akik a – görbeország -, a Palócföld oktatásügyének 100 évére kíváncsiak.

A rendezvény meleg színfoltja volt az a díjátadás, melyen az Új Pedagógiai Szemle, a nagyhagyományú szakfolyóirat szerkesztőbizottsága – és Majzik Lászlónénak, a legendás szerkesztőnek családja köszöntötte a 2006. év cikkének kitüntetettjét, Bárdossy Ildikó pécsi egyetemi docens asszonyt.


Kategória: Kiss Árpád Emlékév | A közvetlen link.

Vélemény, hozzászólás?