Küldöttgyűlés 2019. 3.0

A Társaság 2019. évi küldöttgyűlése néhány ponton módosította az Alapszabályt.

Az alábbiakban az elfogadott normaszöveget az indoklással tesszük közzé.

  1. Tiszteletbeli tagsági státusszal kapcsolatos kiegészítés

A tagsági viszony felülvizsgálata során vetődött fel a tiszteletbeli tagsági státusszal kapcsolatos pontosítás és kiegészítés igénye.

A hatályos alapszabály 7.§ 6. pontja foglalkozik ezzel, az alábbiak szerint.

  1. Tiszteletbeli tagok lehetnek azok a személyek, akiknek munkássága alapján a Társaság Küldöttgyűlése tiszteletbeli tagságot adományoz. A tiszteletbeli tagság nem von maga után kötelezettségeket és jogokat. A tiszteletbeli tag maga választhatja meg társasági tevékenységeit.

 E pont két kiegészítéssel bővül.

Pontosítjuk a tiszteletbeli tagság adományozását, azt, hogy kik lehetnek tiszteletbeli tagok.

Kiegészítjük e pontot azzal, hogy mi a tiszteletbeli tagság adományozásának eljárása, azon túl, hogy e státuszt a Küldöttgyűlés adományozza.

Az alábbiakban a kiemelten szereplő szövegelemek jelentik a pontosítást., ill. a kiegészítést.

6.1. Tiszteletbeli tagok lehetnek azok a személyek, akiknek a neveléstudomány, rokon- és társtudományai terén végzett munkásságuk, valamint pedagógusi tevékenységük alapján a Társaság Küldöttgyűlése tiszteletbeli tagságot adományoz.

6.2. Tiszteletbeli tagságra a Társaság tagjai tehetnek javaslatot. A javaslatot két ajánló írásban, indoklással teheti. A március 31-ig az ügyvezető elnöknek címzett javaslatot az elnökségi véleménnyel együtt a tárgyévi küldöttgyűlés tárgysorozatába fel kell venni. 

6.3. A tiszteletbeli tagság nem von maga után kötelezettségeket és jogokat. A tiszteletbeli tag maga választhatja meg társasági tevékenységeit.

  1. Tagdíjbefizetési kötelezettség időbeliségének pontosítása

A Társasághoz való tartozás egyik – ha nem is a legfontosabb – kritériuma, hogy a Társaság tagjai a tagdíj befizetésével is hozzá járulnak a Társaság működéséhez. A tagsági viszony felülvizsgálatának eljárása során jelent meg az az igény, hogy pontosítsuk a tagdíjfizetés rendjét, a törlés szabályait.

A hatályos Alapszabály a 8.§ 7. pontja, valamint a 9.§ 3. pontja foglalkozik a tagdíjfizetéssel, az alábbiak szerint.

8.§ 7. A Társaság tagjai – természetes és jogi személyek egyaránt – kötelesek az Alapszabályban foglaltakat megtartani, éves tagsági díjat fizetni, mely társasági nyilvántartásuk feltétele.

9.§ 3. Törlés minősítéssel elveszti tagságát az, aki egy évnél nagyobb tagdíjhátralékát ismételt felszólítás ellenére sem rendezi, vagy regisztrálását nem újítja meg. Törlés minősítés megállapítására az Elnökség jogosult, azt határozatban kell rögzíteni. Az elnökségi törlés minősítés kezdeményezése előtt az ügyvezető elnök a tagot köteles írásban felszólítani tagsági viszonya rendezésére.

 E pontok a kiemelten szereplő szövegelemekkel egészülnek ki. 

7.1. A Társaság tagjai – természetes és jogi személyek egyaránt – kötelesek az Alapszabályban foglaltakat megtartani, éves tagsági díjat fizetni, mely társasági nyilvántartásuk feltétele.

7.2. Az éves tagdíj rendezésének határideje minden évben május 15.

9.§ 3. Törlés minősítéssel elveszti tagságát az, aki két évnél nagyobb tagdíjhátralékát a szervezeti egység vezetőjének ismételt felszólítása ellenére sem rendezi, vagy regisztrálását nem újítja meg. Törlés minősítés megállapítására a szervezeti egység vezetőjének javaslata alapján, az Elnökség  jogosult, azt határozatban kell rögzíteni.

Hatályba léptető rendelkezés

Az Alapszabály tagdíjfizetésre vonatkozó rendelkezéseit a 2021. évi küldöttgyűlésre való felkészülés alkalmával, 2021. május 15-i hatállyal kell alkalmazni. 

  1. A Társaság képviselete

A hatályos Alapszabály szerint a Társaságot az Elnök képviseli.

Erről az Alapszabály 11.§ 2.1. pontja rendelkezik az alábbiak szerint.

2.1. Az Elnök képviseli a Magyar Pedagógiai Társaságot.

 Ennek az a következménye, hogy minden hivatalos eljárásban csak az Elnököt fogadják el, mint képviselőt, s más csak az ő meghatalmazása alapján járhat el. Ez önmagában is gyakorta nehezíti az ügyintézést, s tartós távolléte esetén – pl. külföldi tartózkodás – akár el is lehetetlenítheti azt.

Indokolt tehát a képviselet kiegészítése azzal, hogy MPT-t az elnök és az ügyvezető elnök képviseli.

A 2.1. pont az alábbiak szerint módosul.

2.1. A Magyar Pedagógiai Társaságot az Elnök, a Társaság működésével, működtetésével összefüggő ügyekben (hivatalos/hatósági képviselet, pályázati eljárás, banki ügyintézés, szerződések jegyzése, stb.), valamint az Elnök tartós távolléte esetén általános helyettesítő hatáskörben az Ügyvezető Elnök képviseli.

 

 

 

 

 

Kategória: Küldöttgyűlés, Uncategorized | A közvetlen link.

Vélemény, hozzászólás?