Bemutatkozik az Elnökség

BenedekBenedek András
elnök

1974-ben szerzett mérnöktanári diplomát a Budapesti Műszaki Egyetemen (BME), majd középiskolai tanárként kezdett el dolgozni. 1980-81-ben az MTA pedagógiai kutatócsoportjának főmunkatársa, majd 1981-84 között az Oktatáskutató Intézet tudományos tanácsadója volt. 1984-90 között az Országos Pedagógiai Intézet szakképzési igazgatója, főigazgató-helyettese, 1989-90 között főigazgatója.
1990-91 között alapító főigazgatója a Nemzeti Szakképzési Intézetnek.
1982 óta tanít a felsőoktatásban, 1986-tól a BME-n, ahol 1996-ban habilitált, 1998-ban egyetemi tanári kinevezést kapott. 2004-ben lett az MTA doktora.
1991-2006 között az államigazgatásban, különböző minisztériumokban helyettes és közigazgatási államtitkárként tevékenykedett.

2005-2009 között a BME Alkalmazott Pedagógia és Pszichológia Intézet alapító igazgatója.
2005-től a BME Műszaki Pedagógia Tanszék vezetője. 2008-tól a BME Mérnöktovábbképző Intézetének igazgatója.

Fő kutatási területei: a szakképzés szerkezete, a szakképzés és felnőttképzés pedagógiája, oktatáselmélet, formális és informális tanulás.

A Magyar Pedagógiai Társaság tagja több mint három évtizede, az Összehasonlító Pedagógiai Szakosztály titkára, majd elnöke volt 1987-2014 között.  2008-ban a Társaság által megszervezett VII. Nevelésügyi Kongresszus szervezőbizottságának vezetője volt.

2009-ben választották meg a Társaság elnökének.

Dr. Bőszéné Szatmári-Nagy Anikó

Pedagógus pályáját a veszprémi Bem József Általános Iskolában kezdte 1980-ban.
A nemesvámosi Petőfi Sándor Általános Iskolában a tanítás mellett helytörténeti szakköröket, alkotótáborokat vezetett, helytörténeti gyűjteményt hozott létre.
Alapítója és igazgatóhelyettese volt a veszprémi Alapítványi Általános Iskola és Gyermekek Háza intézménynek, ahol a tanítás mellett a városi gyermek-közművelődést vezette. A Veszprémi Waldorf Egyesület elnökeként részt vett a nemesvámosi Fehérlófia Waldorf Iskola alapításában.

2008-ban önkormányzati felkérésére megírta Veszprém város története a kezdetektől napjainkig című könyvet, amely az iskolákban a helytörténet tanítását segíti.
Kidolgozta és elkészítette a – könyvhöz kapcsolódó – „Ki tud többet Veszprémről?” társasjátékot.
2009-ben Esztergom Önkormányzata középiskolásoknak szóló könyv, 2011-ben Törökszentmiklós Önkormányzata négy korosztályos tankönyvcsalád elkészítésével bízta meg a veszprémi helytörténeti könyv koncepciójának alapulvételével.

A három város hely- és hagyományismereti, helytörténeti kiadványait könyvbemutatókon, konferenciákon népszerűsíti.

2015-ben megkapta Veszprém Megye Prima Díját magyar oktatás, köznevelés kategóriában.

FábryBFábry Béla
alelnök

Történelem-pedagógia szakon szereztem diplomát 1978-ban az ELTE BTK-n. Pályámat a pedagógiai innovációk, a nevelő-oktató munka gyakorlatának

megújítása jellemezte, “határterületi” feladatok megoldásában vállaltam feladatokat. Dolgoztam gimnáziumban, ifjúságpolitikai szervezetben, pedagógiai kutató-fejlesztő intézetben, általános iskolában, gyermekvéd

elmi intézetben, szakközépiskolában, voltam pedagógiai-minőségügyi tanácsadó, iskolai szervezetfejlesztés tárgyú Eu-projekt vezető mened

zsere, óraadó tanár egyetemen. Az MPT tagságának bizalma alapján 1994 óta titkárként, 2010-től alelnökként vállaltam feladatot a Magyar Pedagógiai Társaság tartalmi és szervezeti megújításában.

 

KarlovitzKarlovitz János Tibor

1966-ban született Budapesten. Miután a Toldy Ferenc Gimnáziumban érettségizett, Nyíregyházán szerzett orosz szakos általános iskolai tanár és könyvtáros végzettsége mellé idegenvezetői képesítést. Sikertelen teológiai tanulmányait követően az ELTE BTK-n pedagógia szakos középiskolai tanárrá vált, néhány évvel később pedig ugyanott a nevelés- és sporttudományi doktori iskolában szerezte meg PhD-fokozatát. Kezdetben könyvtárosként dolgozott, aztán az Oktatáskutató Intézetbe került. Tanárrá a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen vált, majd három éven keresztül Békésy György posztdoktori ösztöndíjas volt a Kodolányi János Főiskolán. Ösztöndíja lejártával a Miskolci Egyetemre pályázott, és 2004 óta folyamatosan ott dolgozik. Elnöke a Neveléstudományi Egyesületnek, főszerkesztője a Practice and Theory in Systems of Education című folyóiratnak, igazgatója a szlovákiai International Research Institute s.r.o.-nak. Százon felüli publikációja van. Angol és orosz nyelven is előad. Számos konferencia szervezője, tanulmánykötetek sorának szerkesztője.

 

KraicinéKraiciné Szokoly Mária PhD
alelnök
(1945, Vác) c. egyetemi docens, az ELTE PPK Andragógia Tanszék oktatója

Biológia, filozófia, népművelés szakon végzett az ELTÉ-n, az egyetemi doktori fokozatot biológiából, a PhD fokozatot neveléstudományból szerezte. Több mint 30 éve dolgozik a felsőoktatásban, több szak alapítója és indítója, pedagógiai és felnőttképzési szakértő. Kutatási területe a pedagógus-andragógus szerepek és kompetenciák változása, a felnőttképzés módszertani megújítása, valamint a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok kulturális eszközökkel történő segítése,  Néhány éve bekapcsolódott a fenntartható fejődésre irányuló kutatások pedagógiai vonultába. 2010 óta a Magyar Pedagógiai Társaság alelnöke, a Felnőttképzési szakosztály elnöke. Tagja az MTA Pedagógiai Bizottság Andragógiai Albizottságának, valamint a Kultúra és Közösség c. folyóirat, a www.nevelestudomany.elte.hu online folyóirat szerkesztő bizottságának. .

 

Somogyi Zsuzsanna

Somogyi Zsuzsa német nyelv és irodalom-történelem szakos középiskolai tanárként kezdte pályafutását. Később különböző feladatokat látott el a külgazdaság területén. A 80-as évek végétől foglalkozik szakképzéssel, a 90-es évek elejétől vezetőként, a KOTK Kft-nél. Az ezredfordulót követően szakképzési vizsgaközpont-vezető, majd a SZÁMALK Zrt. felnőttképzési igazgatója. Jelenleg a META-Don Bosco Szakgimnázium igazgatója.

Szakképzési- és felnőttképzési szakértő, vezető munkája mellett posztgraduális tanulmányokat folytatott, és pedagógiai kutatásokat is végez.

Szívesen vállalja az elnökségi feladatot. Meggyőződése, hogy napjainkban nagyon aktuális a szakképzés ügyével való intenzív foglalkozásés rengeteg a megoldásra váró kérdés van. Sokat foglalkozik a duális képzéssel, amelynek szervezése Magyarországon nem olyan egyszerű, mint Németországban. Fontosnak tartja a korszerű szakképzést, különös tekintettel a minőségi gyakorlati képzésre.

 

 

SzenesSzenes György

Életpályám, szakmai tevékenységem a szakképzéshez kapcsolódik. Mintegy 40 évet töltöttem el a szakképzés különböző területein. Középiskolai tanárként, gyakorlóiskolai vezetőtanárként, műszaki igazgatóhelyettesként dolgoztam. Ezt követően az Országos Pedagógiai Intézet főosztályvezetőjeként irányítottam a technikusképzés újraindítását. Főszerkesztője voltam a technikusképzési tanterveknek és tankönyveknek. 26 évig igazgatója voltam a budapesti Bolyai szakközépiskolának.

Az elmúlt 40 évben dolgoztam a szakképzés korszerűsítését célzó világbanki, PHARE, TÁMOP és HEFOP programokban. Részt vettem a NAT kidolgozásában. Tagja és alelnöke voltam az Országos Köznevelési Tanácsnak, tagja és elnöke voltam az Országos Érettségi Vizsgabizottságnak, főtitkára majd elnöke voltam a Magyar Szakképzési Társaságnak. Tagja voltam a Szakképzési Szemle, a Szakoktatás és a Budapesti Nevelő szerkesztőbizottságának

Tankönyveket írtam és lektoráltam, évente 4-5 publikációm jelent meg a pedagógiai szaksajtóban. A Nemzeti Alaptantervhez igazodó szakközépiskolai szakmacsoportos tantervek kidolgozását irányítottam. Rendszeres előadója voltam országos és regionális szervezésű oktatási konferenciáknak.

Jelenleg a Magyar Pedagógiai Társaság Szakképzési Kollégiumának elnöke vagyok.

 

TrencsényiTrencsényi László
ügyvezető elnök

A pedagógusképzésben  több éve közreműködő tanárember vagyok, aki korábban falusi tanár, úttörőmozgalmi „apparatcsik”, kutató és fejlesztő is voltam.

Több civil szervezet, mozgalom szervezője, pártfogója voltam és vagyok. E körben kiemelkednek azok a kezdeményezések, melyek az iskola és nem-iskola határán próbálnak felelősséget viselni a nevelésügyért. Ilyenek az „áemkások”, az általános művelődési központok szakértelmisége, ilyenek az „aleások”, a komplex-kreatív művészetpedagógia elkötelezettjei (az Academia Ludi et Artis művészetpedagógiai egyesület tagjai), de ilyenek az úttörők is,  sokáig voltam „nagycsaládos” is.

Mióta három háztáji gyermekünk megnőtt, e mozgalomból kikoptam, nagyapák egyesülete pedig – tudtommal – még nincs. Gyakran szólalok meg írásban, könyveimet, cikkeimet sokan olvassák, olykor idézik is. Vagyok már olyan korú, hogy sok tanítványom süvegel meg Palócföldön, Miskolcon, Pesterzsébeten, újabban Erzsébetvárosban. De „pedagógiai vándorköszörűsként” az ország más vidékein is vannak kedves szakmabéli barátaim. Megtalálhatnak a facebook-on is.

 

VillányiJutka3

Villányi Györgyné Jutka (született Pór M. Judit 1945-ben)
alelnök

Végzettségek: okleveles óvodapedagógus Kecskemét (1966), ELTE Pedagógiai szak (1992), kiadványszerkesztő (1993), Szakvizsgázott óvodapedagógus (2003).

Szakmai pályaút: óvodapedagógus, óvodai szakfelügyelő, óvodai szaktanácsadó, mentor-konzulens, közoktatási szakértő, főtanácsos, tudományos munkatárs, kutató-fejlesztő, minőségbiztosítási szakember, címzetes főiskolai docens, főszerkesztő, tutor, tréner.

Kutató-fejlesztő munkák: óvodakutatás, hazai kisgyermekkori OECD vizsgálatok, állampolgári nevelés az óvodában, minőségfejlesztés, Coménius tanácsadóként tevékenységek, COM I-II..OKAIM minőségfejlesztési munkálatok, auditálás, differenciált fejlesztés 3-10 éves korban, “Flupi” programcsomag beválás-vizsgálata, Zöld Óvoda kritériumrendszer kidolgozása, Informatikai fejlesztés az óvodai nevelésben – IKT alapú kompetenciafejlesztés HEFOP, Szárny és teher kutatócsoport tagja.

Szakmai tevékenységek: óvodapedagógusi továbbképzések vezetése, innovációk segítése, óvodai programfejlesztés a játék, tanulás, óvodai matematikai jellegű tapasztalatszerzés elmélete és gyakorlata, egészséges életmód alakítása, érzelmi nevelés, kisgyermekkori állampolgári nevelés, kerettantervi munkacsoport tagja (rajz), óvodai programelmélet, programadaptáció, programfejlesztés. Nemzetközi kapcsolatok: tanulmányutakon tapasztalatcsere és előadások tartása: Anglia, Hollandia, Franciaország, Ausztria, USA – Wisconsin Lutheran College, 2007.; OMEP Chicago 2007, Szlovákia, Köln és Thessaloniki – nemzetközi project 2008-2010. Óvodapedagógusi alapképzésben 15 éven keresztül oktatás, kutatás, fejlesztés. Óvodavezetői szakvizsga képzés alapítása, szervezés, fejlesztés és oktatás 1998 óta folyamatosan. Távoktatási felnőttképzési program készítése és tutor 2014. Előadások tartása országszerte folyamatosan. Kölöknet honlap óvodai szakértője. Tréner – Educatio Kft. 2014.

Szakmai szervezetben tevékenységek: pályakezdés óta a Magyar Pedagógiai Társaság Kisgyermeknevelési Szakosztály tagja, jelenleg a Szakosztály vezetője 1994-től, az MPT elnökségi tagja 2003-tól, az Iskolafejlesztési Alapítvány képviselője 2000-től, jelenleg elnöke. Szakmai tagságok: Magyarországi Montessori Egyesület, Szaktanácsadók és Szakértők Országos Egyesülete, Pedagógiai Intézetek Országos Szövetsége, Magyarországi Pedagógusok Egyesülete, Pedagógiai Civil Fórum (PECIFO), Agóra Kerekasztal, MÚOSZ tagság.

Publikációk száma több mint 100. Kiemelések: Játék a matematika?; Óvodavezetők kézikönyve (könyvsorozat); Keress, kutass, nyomozz! mese-játékkönyv, szoftver; Óvodai programkészítés-tanulmánykötet; Óvodakutatás az ezredfordulón (kutatási jelentés); OECD Ország-háttértanulmány; Tág a Világ könyvcsalád 2004; A „Kisgyermek Könyvek” sorozat alapítója és szerkesztője (1-6 kötet); A környezettudatos állampolgári nevelés megalapozása az óvodában (a sorozat 3. kötete). Szárny és teher – Bölcsek Tanács Alapítvány részére háttértanulmányok  (2007-2009); Nemzetközi Projekt Óvoda-iskola átmenet problémái (2008-2010). 

Az „Óvodai Élet” országos szaklap alapítója 1990-ben és főszerkesztője 15 évig (OKKER kiadvány). Megszűnése után A KISGYERMEK (születéstől 8 éves korig) országos szakmai folyóirat alapítója 2007-ben (MPT és az OVOKEM Kft közös tulajdona) és főszerkesztője. www.akisgyermek.hu

Elismerések: 1982 „Kiváló Munkáért”, 2005 Brunszvik Teréz díj, 2008. címzetes főiskolai docens.

 *******

FábryIFábry Ilona

1970-ben érettségiztem a Hunfalvy János Közgazdasági Szakközépiskolában, majd 1976-ban szereztem pénzügyi és számviteli végzettséget a budapesti főiskola belkereskedelmi szakán. Közben reklám szakmában dolgoztam, majd 1983-ban a Pécsi Tanárképző Főiskolán földrajz-testnevelés szakos tanári diplomát szereztem levelező képzésben. Tanulmányaim alatt a Testnevelési Főiskola Kutató Intézetének pszichológiai osztályán dolgoztam asszisztensként, majd egy zuglói, testnevelés tagozatos általános iskolában tanítottam testnevelést, vezettem kosárlabda és sí-oktatóként foglalkozásokat, edzéseket. 1989-től betegség miatt nem tudtam tanítani már, majd 1999 óta dolgozom a Magyar Pedagógiai Társaság titkárságán részmunkaidőben, feladatom az iroda működésének biztosítása, kapcsolattartás a tagszervezetekkel, tagokkal, intézem pénzügyeit, segítek a programok szervezésében s azok sikeres lebonyolításában.

 

Bemutatkozik az Elnökség bejegyzéshez 1 hozzászólás

  1. Visszajelzés: Bemutatkozik az Elnökség | Magyar Pedagógiai Társaság honlapja

Vélemény, hozzászólás?