Neveléselmélet

A Magyar Pedagógiai Társaság Neveléselméleti Szakosztályának beszámolója

a 2018. évi tevékenységről és a 2019. évi programokról

A 2018-as évben elsősorban a szakosztály munkájának fókuszba helyezésére valamint szakmai tevékenységeinek hosszú távú megtervezésére koncentrálunk. Ennek jegyében három olyan fókuszt jelöltünk ki, melyek egyrészt a tudomány, másrészt a szakmai reflexiók, harmadrészt pedig az intézményi közélet területeihez kapcsolódnak. Ennek nyomán a program három fő elemeként a neveléselméleti kutatásokat, a nevelési praxis szakmai megközelítéseit, valamint a nevelés életvilágát, az intézményi környezetében élők tevékenységeit állítjuk középpontba.

A nevelés tudományos problematikáit társadalompedagógiai kontextusba helyezve azt a tudományos megközelítését választottuk melynek centrumába a társadalmi értékvilág és az ebből következő nevelési gyakorlat vizsgálata került. Tekintettel arra, hogy a magyar társadalom történeti-kulturális érték- és nézetrendszere nemzetközi összehasonlításban (World Values Survey) a nyugati kultúrájú országok viszonylatában az ortodoxok kultúrákhoz közelít, a típusos magyar érték- és nézetrendszer pedig a szekularizált és zárt társadalmi mintázatot követi, a hazai pedagógiai kultúrát is a normakövetés, a politikai és a természetes keretezésű formális és hagyományokba rendeződött felfogás jellemzi. Az Intelligens szakosodási program keretében 2018-ban elkezdődött értékkutatás első fázisában arra keressük a választ, hogy milyen értékek és nézetek jellemzik a jelenlegi családi és az intézményes nevelést. Az első kutatási részeredmények bemutatására 2019-ben kerül sor.

A nevelési praxis megközelítéseivel foglalkozó szakmai vitasorozat tervezése során arra a gyakorlati problematikára fókuszáltunk, amely a zártság vs. nyitottság, a reproduktivitás vs. produktivitás, illetve a centralizáció vs. decentralizáció antinómiáiban ragadható meg. Az erre a tematikára szerveződő szakmai műhelyprogramokban a következő problematikák kerülnek a középpontba: A zárt társadalmak működését a felülről vezérelt cselekvési térben a triviális szerveződésű, erősen kontrollált, passzív intézményesült nevelési rendszerek képezik le. Kérdés, hogy a nevelés gyakorlatában erősíteni vagy feloldani célszerű ezt az intézményi gyakorlatot? A hagyományok és normák vezérelte pedagógiai gyakorlatban a reproduktív, kontrollált pedagógiai kultúra dominanciájával nehezen veszi fel a versenyt a produktív, cselekvésalapú, valamint a kompetenciaalapú, támogató nevelési kultúra. Kérdés, hogy milyen nevelési gyakorlatokkal erősíthető meg a támogató nevelési kultúra? A nemzetközi oktatáspolitikai trendek egyrészt kulcskompetenciákra (pl. kommunikációs készség, digitális kompetencia, kulturális tudatosság), másrészt transzverzális készségekre (pl. kritikus gondolkodás, kreativitás, problémamegoldó képesség) fókuszálnak. Kérdés, hogy milyen nevelési-pedagógiai környezetek, gyakorlatok és adaptációk segíthetik a 21. században felnövekvő nemzedékek sikerességét? A programsorozat első szakmai műhelyére 2019-ben kerül sor.

A nevelés életvilágát, az intézményi környezetében élők tevékenységeit középpontba állító rendezvények célja annak bemutatása, hogy az előzőekben felvázolt problematikákra miképpen reflektál a mindennapi pedagógiai gyakorlat, milyen nevelési alternatívákban, cselekvésekben és rituálékban reprezentálódnak a nevelési praxis jó gyakorlatai, hagyományai, illetve innovációi. Ennek nyomán első ízben a kreativitás témakörében szervezendő rendezvényekre, módszertani bemutatókra, gyermekszínházi előadásokra várjuk és hívjuk 2019-ben az érdeklődőket. 

A 2019-es év szakosztályi programjainak megtervezésekor az előzőekben felvázolt három fókuszban jelöltünk ki a főbb rendezvények tartalmát.

Az első fókuszhoz tartozó tudományos program keretében egy kutatási szimpózium keretében mutatjuk be azokat a részeredményeket, melyeket az előző évben elkezdett empirikus vizsgálatok adataiból szűrtünk le. A kutatás az Intelligens szakosodási program a Kaposvári Egyetemen – EFOP-3.6.1-16-2016-00007 pályázat keretében működik. A kutatás célja a családi és az intézményes nevelést meghatározó értékek és nézetek, valamint az alakulásukat befolyásoló tényezők, egyszersmind azok látens struktúrájának és összefüggésrendszerének feltárása a fontosabb háttérváltozók tükrében. Kutatási minta: véletlenszerű, nem reprezentatív mintavétellel kiválasztott szülők és nagyszülők (kb. 250-250 fő), és pedagógusok (kisgyermeknevelők, óvodapedagógusok, tanítók, szakterületenként min. 100-100 fő). Kutatási módszerek és eszközök: dokumentumelemzés, forráselemezés, fotóinterjú, oral history, kérdő-ív, attitűdskála, egyéni és fókuszcsoportos interjúk. A programra a kutatási részeredmények összeállítását követően kerül sor.

A második fókuszban a nevelési praxis szakmai megközelítéseivel foglalkozunk, melynek hátterét a 2019-es Képzés és Gyakorlat Nemzetközi Neveléstudományi Konferencia témaspecifikus előadásainak szakmai reflexióira építünk fel. A XII. Képzés és Gyakorlat Nemzetközi Neveléstudományi Konferencia keretében a Soproni Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Kar és a Kaposvári Egyetem Pedagógiai Kar nemzetközi neveléstudományi konferenciát szervez Nemzetközi neveléstudományi irányvonalak és dimenziók határok nélkül címmel. A konferencia témakörei: Nevelés- és oktatásügy térben és időben, Köznevelés- és felsőoktatáspolitika, Életkorok pedagógiája és pszichológiája, Pedagóguskutatás, pedagógusképzés, szakmai tanárképzés, Kultúra és művészetek a pedagógiában, Testnevelés és sportpedagógia, Fenntarthatóság és környezettudatosság, Média, nyelv és kommunikáció, Innovációk a neveléstudományban és a pedagógiai gyakorlatban. A konferencia időpontja: 2019. április 25.

A harmadik programban a nevelési életvilágra a nevelési környezetekben folyó tevékenységekre, problematikákra és eredményekre és jó gyakorlatokra fókuszálunk. A program keretében az MPT Somogy Megyei Tagozatának bevonásával kerül sor a Kreatív módszertani műhely a tanítóképzés szolgálatában című rendezvényre, ahol egyrészt a Pedagógiai Kar partnerintézményeinek bevonásával egykori és mai tanítási módszereket, nevelési gyakorlatot bemutató műhelyfoglalkozásokra, másrészt alternatív iskolák, illetőleg jó gyakorlatokat működtető iskolák módszertani bemutatkozására kerül sor. A programra 2019 szeptemberében várjuk az érdeklődőket.

Perjés István elnök

Kategória: Neveléselméleti Szakosztály | A közvetlen link.

Vélemény, hozzászólás?